โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564

นักเรียน
เด็กหญิงสิริรดา ทะสังขา ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 4.0
นักเรียน
นางสาวธัญวรัตน์ ยังเต๊ะ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 4.0
นักเรียน
นางสาววรัญญา พุ่มเกิด ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นางสาวลักษณ์ภัทร แซ่ตั้ง ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นางสาวปุณย์จรีย์ สกุลอ่อนนอก ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นายธนภูมิ ประพงษ์ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นางสาวณัฐวรรณ นาบำรุง ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นางสาวรัตนาภรณ์ อมรหัต ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นางสาววราภรณ์ อุไรสกุล ห้อง ม. 3/1 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวปณิฎฐา เพียงคาม ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
เด็กหญิงนันท์นภัส พลอยมณี ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นายสุรบดินทร์ คำจันทราช ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นายเจษฎากร พวงศรี ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวปาริฉัตร อามาตย์สมบัติ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นายศิริศักดิ์ จันทร์เกษม ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวโยษิตา โหนา ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
เด็กหญิงกมลชนก ตาทอง ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวปิติดาภา บุญหาญ ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวเพชรนภา ทั่งสันเทียะ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นายธนากร เรืองศรี ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวพัณณ์นิญา กิจอารีย์โชติ ห้อง ม. 3/1 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
เด็กหญิงดวงแก้ว ไชยนา ห้อง ม. 3/1 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวอนงค์นาถ แก่นศักดิ์ศิริ ห้อง ม. 3/6 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวเพชรไพรินทร์ ทองอินทร์ ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นายภานุวัฒน์ พิลาศรี ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวรัชชนก สระแก้ว ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวธัญพร มิ่งมิตร ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นายวรพล เดชดนู ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวเจริญขวัญ ฝาระมี ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวญาดาวดี สืบเหล่างิ้ว ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวพิยะฐา แพ่งรักษ์ ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
เด็กหญิงกชกร ตาทอง ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวธนัชญา ทรัพย์นราธร ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวสุวรรณรัตน์ เหลืองอัมพรกุล ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นายปภังกร สิทธิบุญชัย ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวสุธาสินีย์ ไกรสมุทร ห้อง ม. 3/3 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาวชนิตาภา พัดจิ๋ว ห้อง ม. 3/6 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
เด็กชายรัชชานนท์ ประยงสิน ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาวมนพร เลิศสกุลไพศาล ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาวปาณิตา บัวไข ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาววรพิชชา ศิริทิพย์ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวจันทร์สุดา ยินดีขันธ์ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวศศิณัฐ พุฒิพงศ์โภไคย ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นายภูริ ศิวิไล ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
นางสาวพุธษา เจริญศิริ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
นางสาวอนันตญา อบเทียน ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
นางสาวอภิสรา เคลื่อนศร ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
นายสิรภพ ราตรี ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
นางสาวธนิดา หนูเขียว ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงวริศรา หัสดินทร ณ อยุธยา ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
นางสาวรัมภาภัค อรุณภาส ห้อง ม. 3/6 เกรดเฉลี่ย 3.9
นักเรียน
นางสาววริศรา ธรรมเสวีฤกษ์ ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.9
นักเรียน
นายพงศ์ภรณ์ วงศ์หนองแวง ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.9
นักเรียน
นายชิษณุกร ใสเนตร ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.9
นักเรียน
นายกฤษณรงค์ เขตจัตุรัส ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.9
นักเรียน
นางสาวรินรดา คำจันทร์ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.9
นักเรียน
เด็กชายชนิตว์นันท์ กิจนันทคุณ ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นายอติกันต์ จินตนาศิริกุล ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นายพุทธพรน์ ทองทาบ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นางสาวชุติกาญจน์ จันทร์จีน ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
เด็กชายพงศภัค พึ่งตำบล ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นางสาวเจนจิรา ปัสสาสิงห์ ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นางสาวธนาภา นวลอินทร์ ห้อง ม. 3/3 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
เด็กหญิงปวริศา บุญเรือง ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
เด็กหญิงกัญญาภัทร สุนาอาจ ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นางสาวนฏมน สอนละ ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
เด็กหญิงณิชาภัทร กกแก้ว ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นางสาวอารยา ชุณหเจริญสิริ ห้อง ม. 3/3 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวสุนารี สิงห์ทอง ห้อง ม. 3/6 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาววิรัลพัชร นิ่มไพฑูรย์ ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวรามาวดี ชัยมีแรง ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวบุณจิรัฐญาดา วงค์ส้มจีน ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวศิญารัตน์ ศิระปัญโญพงศ์ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นายคฑาวุฒิ หาญคำหล้า ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐกรรณ์ รวีพรนิธิโชติ ห้อง ม. 3/5 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
เด็กหญิงณิชารีย์ แก้วช่วง ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาวธัญพิชชา คำไหว ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาวเบญญาทิพย์ ศรีเม้ม ห้อง ม. 3/4 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
เด็กหญิงณัชชา ศรุดานันทะ ห้อง ม. 3/6 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นายสุรสิทธิ์ สุขสุพรรณ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นางสาวสิริกัญญา สะกิจ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นางสาววิรัชยา ปานพรม ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
เด็กหญิงดาราวรรณ บุญชูชีพ ห้อง ม. 3/6 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
เด็กหญิงพีรดา สมอยู่ ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นายณัฐธวัช อิทธิเมธากรณ์ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นางสาวมิ่งกมล สาชำนาญ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นางสาวธาริณี เจริญเขต ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นายกฤตภาส มียิ่ง ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาวณัฐกาญจน์ มากทรัพย์ ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาวอุบลวรรณ สุยอย ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาวธัญพิชชา บุญมา ห้อง ม. 3/3 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวณิชาพร เจริญวงษ์ ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวสิรินดา พิมพ์สวัสดิ์ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นายวโรตม์ วิไล ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวนดา พึ่งเกษม ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นายจักรกมล ประชาเขียว ห้อง ม. 3/1 เกรดเฉลี่ย 3.8
นักเรียน
นางสาวอรัญญา ปุลาโมค ห้อง ม. 3/3 เกรดเฉลี่ย 3.8
นักเรียน
นางสาวภาณิศา จันทร์คำปา ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.8
นักเรียน
นางสาวญากานดา เพชรชะ ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.8
นักเรียน
นางสาวศดานันท์ สุขเกิด ห้อง ม. 3/3 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นางสาวสุพิชญา ภูมิรินทร์ ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นางสาวปาริชาต โยธี ห้อง ม. 3/1 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวธัญรดี อุดพ้วย ห้อง ม. 3/3 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
เด็กหญิงนันท์นภัส กุลจิตติพักตร์ ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวศุภพิชญ์ ปั้นขุนทด ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
เด็กหญิงปรียานุช ด้วงทิพย์ ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวศศิธร เต้มีย์ ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวณปภา พงศ์พุทธิชาต ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นายปยุต ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวจิระประภา นวลสี ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
เด็กหญิงจิรัชยาพร อินกุณา ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
เด็กชายชิษณุพงศ์ ผันประเสริฐ ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวพรนภา พินึกรัมย์ ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
เด็กหญิงสาธิตา ธรรมลังกา ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวกวิสรา หนูกระจ่าง ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวสิริทิพากรณ์ พิศนอก ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวปาณิสา จันทร์ชมภู ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวณัฐธิดา ชนะเคน ห้อง ม. 3/6 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
เด็กหญิงชนวีร์ เลิศชื่นสุวรรณ ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นายจุลจักร จันทรศรีวงษ์ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นายสุวิจักขณ์ แสนใจ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
เด็กหญิงนวพรรษ วรวิทย์วรรณ ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวพรวีนัส อยู่เป๋า ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวกานต์สินี ดำรักษ์ ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวธนพร ขำมณี ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นายเกษมสุข กลางประพันธ์ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นายศดาณัณ ติวารี ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
เด็กหญิงชนาพร ฉัตรธีรทร ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวปภาวรินทร์ ดวงดารา ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
เด็กหญิงณัฏฐณิษา บุตรวงศ์ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นายจิรัฏฐ์ เย็นศิริกุล ห้อง ม. 3/5 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวปรียาภรณ์ แก่นสำโรง ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวมินท์มันตา กวีพัฒน์โอฬาร ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวชนันธิดา สุขเกษม ห้อง ม. 3/3 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นายสหรัฐ พฤทธิ์นิพนธ์ ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
เด็กหญิงกรรวี ศิริพจนาทิพย์ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นายกฤตนัน ทิศกระโทก ห้อง ม. 3/1 เกรดเฉลี่ย 3.7
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐิดา บุญมานาง ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.7
นักเรียน
นางสาวหฤทัย ไชยสุข ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.7
นักเรียน
เด็กหญิงอาภาภัทร จงไกรจักร์ ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นายภาณุวัฒน์ ผัสดี ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นายพงศกร สาโพนทัน ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
เด็กหญิงน้ำหวาน ช้างเขียว ห้อง ม. 3/1 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวฐิตาภา เทศสวัสดิ์ ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นายชัยภัทร วิเศษละคร ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวศดานันท์ ดิษฐ์อำไพ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
เด็กหญิงบุษกร นวลยี่ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวณัฐกานต์ กลับรอด ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวปานวาด จันทร์แสตม ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
เด็กชายพีรธัช กานิล ห้อง ม. 3/5 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นางสาวกมลพรรณ ชุมคง ห้อง ม. 3/3 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวธิชากร รอดกำเนิด ห้อง ม. 3/6 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวคีตศิลป์ ธรรมศาล ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
เด็กหญิงพิชชาพร พุ่มไหม ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทับศรี ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวจิราทิพย์ พานิชสมบัติกิจ ห้อง ม. 3/4 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
เด็กหญิงอริยา ศรีสุวะ ห้อง ม. 3/5 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวอรุณทิพย์ ชัยชาญ ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
เด็กหญิงสาริศา ลาภเชษฐา ห้อง ม. 3/5 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวจิฎามาศ อังกุรนาค ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
เด็กชายธนกฤต ตันเจริญ ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นายพุฒิพงศ์ วินุราช ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวปนัดดา สมเสนาะ ห้อง ม. 3/3 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
เด็กหญิงกัญญานัฐ เคียงวงค์ ห้อง ม. 3/5 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
นายพงศกร สุขประเสริฐ ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
นางสาวกชวรรณ ชูแก้ว ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ อุจจเสน ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
นางสาวชุติสรา กรัดหร่าย ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.6
นักเรียน
นางสาวอักษราภัค อึ้งวิจิตรอำไพ ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.6
นักเรียน
นางสาวกฤตพร เกตุสุริโย ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.6
นักเรียน
นางสาวรามิน ธูปเทียน ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.6
นักเรียน
เด็กหญิงศิรภัสสร เกตุแก้ว ห้อง ม. 3/1 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวฉัตรสุดา ณ หงษา ห้อง ม. 3/4 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวอารยา สุขประทัง ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
เด็กหญิงฐิวาพร นุ่นไฝ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
เด็กชายณัฐชวิน บุญเกษ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นายธนโชติ เสือแดง ห้อง ม. 3/5 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวปัญจพาณ์ ทองทิพย์ ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นายภาสกร ผลจันทร์ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวทิวะสา ตันประเสริฐ ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นายรณกร เหมกรณ์ ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวเกณิกา ชีวิตไทย ห้อง ม. 3/1 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวชนกนันท์ สิทธิศร ห้อง ม. 3/5 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวพัทธนันท์ พรมเกิด ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวนลพรรณ แซ่หรือ ห้อง ม. 3/6 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวนัทธมน ไปนา ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นายจีรภัทร แซ่โค้ว ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวมานิตา ประภัตรกุล ห้อง ม. 3/4 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นางสาวโสรยา เศียรอุ่น ห้อง ม. 3/8 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
เด็กชายพิชญะ อุดมรัตน์ ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาววรรณษา พรหมเรือง ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาวนภัสสร ผดุงพร ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นายภาณุวิชญ์ อมรศรีสกุล ห้อง ม. 3/11 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
เด็กหญิงบุณยาพร พันชนะ ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
เด็กหญิงนพวรรณ ปลูกผลงาม ห้อง ม. 3/10 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นายปิยะวัฒน์ หลักคำ ห้อง ม. 3/1 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นางสาววิจิตรา ภาพโสภา ห้อง ม. 3/7 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นายพิริยะ อิสริยสกุลวงศ์ ห้อง ม. 3/2 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
นางสาวสุทธิกานต์ ปาตั้ว ห้อง ม. 3/5 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ เกียววงษ์ ห้อง ม. 3/5 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
เด็กหญิงวิภาวิณี แสงเพ็ชร ห้อง ม. 3/6 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
นายอธิษฐ์ ชำนาญจุ้ย ห้อง ม. 3/9 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
เด็กหญิงกิติญาดา ธีราธนารัศมิ์ ห้อง ม. 3/12 เกรดเฉลี่ย 3.5