โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564

นักเรียน
นางสาวมนชนก สุภาพงษ์ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 40
นักเรียน
นางสาวอาทิตยา ตุลารัตน์เรืองนาม ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นางสาวณัฐนรี ศรีวะรมย์ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวจิดาภา จรัสรวีโรจน์ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวกัญญาณัฐ กาแก้ว ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นายอนวัช ประสิทธิ์กุลไพศาล ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นายชนชน วงค์ฉายา ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวธัญทิพย์ บุญเสริมทรัพย์ ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวปุณยวีร์ บุญดิษฐ ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวสุณัฐชา ปรามหนองบัว ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวชุตินันท์ อุทารพันธุ์ ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นายปริวรรษ แก้วพันนัย ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวชุติมณฑน์ ก่ำกระโทก ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวธัญญรัตน์ พุทธเสม ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นายผลพันธ์ทอง ไตรปิยานนท์ ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวภาวิณี เจริญศิลป์ ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวธัญยธรณ์ ปัญจสิริโรจน์ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาวณิชา อัครชัย ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาวสัตยาศิลป์ วงศ์กาฬสินธุ์ ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาวกมลลฎา สมสุวรรณ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวหทัยภัทร บุญสาร ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวเอมสิณี พูนเพิ่มความดี ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นายกิตติกานต์ ศรีสุพพัต ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวทานตะวัน แสงแดง ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
นางสาวปราณตะวัน ผิวงาม ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
นางสาวเขมจิรา ธรรมรังษี ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
นางสาวศศิชา วุฒิประเสริฐ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
นางสาวธัชพรรณ นาคำมูล ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
นางสาวชนิภรณ์ แซ่ตั้ง ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.9
นักเรียน
นายนำทอง สาครยุทธเดช ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.9
นักเรียน
นางสาวรินรดา ปักกะตา ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นางสาวพุทธิมน สุภเพียร ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นางสาววาทิตา บัวขำ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นายธนารักษ์ สินสุพรรณ์ ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นายจักกริช สาเทียน ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นางสาวอรวรา เหนี่ยวสุภาพ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวศศิณิญา ถิ่นทับไทย ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวณัฐธิดา โขงรัมย์ ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นายจักรรินทร์ ร่วมจิตร ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นางสาวชุติกาญจน์ อาจหาญพิชิต ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นางสาวมุธิตา ชูดอนตรอ ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นางสาวศุภิสสรา ใจธรรม ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นางสาวจุฑามาศ เผือกแก้ว ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นางสาวภัทรภร วุฒินันท์ ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นางสาววีร์สุดา อยู่สุข ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นางสาวกัลย์ฐิตา กุลภัสสร์ภักดี ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นางสาวพรปวีณ์ หมวกเมือง ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นางสาวสปันงา แสงศรี ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นางสาวจิระลักษณ์ รักษาจิตต์ ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาววิภาสิริ นววุฒิเวท ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นายชินภัทร ศรัณยกิจกุล ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาวนารีนาฏ ช่วงสันเทียะ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาววาสิตา ประทีปปรีชา ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาวปรางค์ทิพย์ พรสวัสดิ์ ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นายสิทธานต์ ขวัญเทียนทอง ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวนภิสา สุขพัฒน์ ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นายจักรชวิน หงสกุล ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวมนัสนันท์ มูลต๋า ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวพิชญาภา สุพรรณธริกา ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.8
นักเรียน
นางสาววิลาวัลย์ จันทร์สุขศรี ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.8
นักเรียน
นางสาวนวพร เตียนศรี ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.8
นักเรียน
นายชนะชัย สุขเลิศวรกุล ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นายภัทรศักดิ์ เคนออง ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นายเจษฎากร อึ่งน้อย ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นางสาวศุภิสรา วิสุทธิพันธุ์ ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นางสาววิราวรรณ จันทะนันท์ ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวสาลินี สันอี ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นายมุทธา ปรอดทอง ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นายณัฐดนัย สุขอนันต์ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวนาราภัทร โอภาสจรุงสม ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวสิริวิชา ทศทิศ ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวณัฐฐาพร สร้อยจำปา ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นายธนบูรณ์ หัสนาม ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวอัญชลี เยาวกรณ์ ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวปุณยวีร์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวจิตรสิณี จีระประเสริฐ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวปุริมปรัชญ์ นาคฤทธิ์ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวสุวัจนี มาลา ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวนภัสวรรณ คล้ายเหล็ง ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวปัญญ์ชิตา ศรีโยธี ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวฐิตาชญา พานิชการ ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวธนัญญา ธรรมศรี ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวนาเดีย อีสเฮาะ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาววรพรรณ ปิ่นดอกไม้ ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวทาริกา ธูปพุ่ม ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวณิชนันท์ ชีวะประเสริฐ ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวพรปวีณ์ บุราณรัตน์ ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวอาลีน่า วงษ์ไชยเดช ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวพัชราภรณ์ จินตนา ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวกรวิกา ชูแก้ว ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวศุภลักษ์ กันธิยา ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวพรชนก คำเขียว ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวถิรดา นกอยู่ ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวจิรภัทร์ จันทรเกษมจิต ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวธารทิพย์ เครือธิ ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวปานขวัญ แสนยากุล ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นายสายชล เผือกไพบูลย์ ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวธัญพิชชา กุลบุตร ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวบุษกร ก๋าอินทร์ ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวบุษกร จันทร์งาม ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นายยุทธนา นักผูก ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาววิภาวี บัณฑิตย์ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวพุธิตา ชาลีพรม ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นายธีรภัทร สงวนธิ ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวเบญจมา อัศวมาศ ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวณภัทรา จารุพฤฒิพงศ์ ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นายเจษฎาภรณ์ ทองโกฎิ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นายภูษณภาค สุรวุฒิกานต์ ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาววรรจชนก ประโยชน์วนิช ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวสุพิชชา จงสงวน ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวหยาดทิพย์ วัชรสิทธิ์ภักดี ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวหนึ่งฤทัย สร้อยกลาง ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวรัมภ์รดา อินทร์จันทร์ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นายกษิดิศ หนูสนิท ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นายณัฐวุฒิ เต่าทอง ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นายศักดา เลิศรัตนชัย ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวนภาพร พูนอยู่ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นายยศธร รักพรหม ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวนันทิชา ลิขิตบันเทิงกุล ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.7
นักเรียน
นางสาววริศราพร หน่อแก้ว ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.7
นักเรียน
นายธนกฤต ตั้งลิขสิทธิ์ ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.7
นักเรียน
นางสาวกันยารัตน์ ทุมมานาม ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.7
นักเรียน
นางสาวมัสหยา คำป้อง ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.7
นักเรียน
นายปิยะ ระวิงทอง ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวกุลณัฐ ไขษรศักดิ์ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวผกามาศ ชมมิ ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวจริยา เชาวมัย ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวรุ่งอรุณ คำแก้ว ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวปุณณารมย์ เลิศถวิลจิร ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวอัจฉรียา สมบุตร ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวปพิชญา อยู่เย็น ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวกัญญาณี ผิวขาว ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวจณิสตา รามี่ ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวณัฐวดี แก้วพวง ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวเบญญาภา โพธิ์ศรี ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวบุญรักษา บุญมี ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวณัฎฐณิชา ชูดำ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวชลธาร อินทนาคา ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวปิ่นปินัทธ์ โกสิยพันธ์ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวชิษณิษา ศิลปเฉลิม ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวภาคินี บัวเพ็ชร ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นายอัครพล พรมเพ็ญ ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นายรณวัตร เจนอ่าน ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นายสกฎการ ปาณลักษณ์ ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นายวรา นาคใหม่ ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวปาริชาติ เวียงนนท์ ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นางสาววชิราภรณ์ พรหมลา ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นางสาวพุธิตา จันทร ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นางสาวพิชชา มาลาสุวรรณ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นางสาวติกุลรัตน์ ฐิติกุลรัศมี ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวกรณิศ แก้วสุข ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวพรธิรา โพธิ์เมือง ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวชนากานต์ คำวงษ์ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวชนานาถ ศุภโกมลกิจ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวศิวนาถ ขจรกลิ่น ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวชลธิชา พรมงาม ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวบัวชมพู พิมพกรรณ์ ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นายณัฐวัตร เมืองจันทร์ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวนนทิชา เจริญชนม์ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวสกุลรัตน์ พลจันทึก ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวนันทพร ปั้นประเสริฐ ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวกันติชา กฤตยานุกูล ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวศรีรัตน์ สืบนุสนธิ์ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวธิตินันท์ อนุศักดิ์พิทยา ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวรมิดา เจียมเจริญ ห้อง ม. 6/12 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาววรรณพร เทพชนะ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นายธนโชติ ทรัพย์ละออ ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวปณตพร เจิ้น ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวปวิตรา ตุ๊สูงเนิน ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวจันทรวัทน์ ยุทธรัตน์ ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวธนพร ช่างไม้ ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวณิชาภัทร วรวิทย์วรรณ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
นางสาววาสิตา สุขสมขันธ์ ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.6
นักเรียน
นางสาวสุพรรษา นัยสุภาพ ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.6
นักเรียน
นายพงศธร อินทนู ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.6
นักเรียน
นางสาวจันจิรา จารุวัฒนชัย ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.6
นักเรียน
นางสาวปานฟ้า วรนุช ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.6
นักเรียน
นางสาวณัฐวดีกานต์ พวงศิริ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นายชุมพร สีสันต์ ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวมัณฑนา นุ่นไทย ห้อง ม. 6/11 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวนภสร คุณดิลกฉัตร ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวเบญญาภา พรโชคชัย ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวบุษกร อินทรธานี ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวสิตางค์ เอี่ยมฤกษ์ชัย ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวพลอยไพลิน บุญสุยา ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวชาลิสา แก้วหัวไทร ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นายศรายุธ แย้มพรรณราย ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวนาถนภา พูนทรัพย์ ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวชุติมณฑน์ เลิศสกุลไพศาล ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวกนกพร เทียนแก้ว ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวกนกวรรณ ทองก่ำ ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวเกวลิน เจริญสวัสดิ์ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวอจลญา ณรงค์เดชสกุล ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวเกตุศราวดี นามเคน ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาววัชราภรณ์ จับชุน ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นายภูริวัชญ์ ชาตะรูปะ ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายธนภัทร สุกกล่ำ ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายฐานัสประกร ลากุล ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายนฤภัทร โอชาศรี ห้อง ม. 6/8 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายพงศธร พินเผือก ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวญาดา วิมานรัตน์ ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวโรมเดล เอส โพรีโต ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวอริยา ทองชำนาญ ห้อง ม. 6/11 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวธนัญชนก ถุงจันทร์ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นางสาวมินตรา เหมกุล ห้อง ม. 6/6 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นายพันกรัต งามแดน ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นางสาวสุภนิดา เจริญสุข ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นายธนกฤต วงค์ตาปอง ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นางสาวกุลิสรา เถามณี ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นายเจษฎาภรณ์ ผุยพันธ์ ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นางสาวชนัญชิดา ณัฏฐานุภัทท์ ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นางสาวอมลรดา ลิมป์ประภากุล ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นางสาวจิตรีญา จำนงค์ ห้อง ม. 6/1 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
นายภานุพงศ์ ละเมียด ห้อง ม. 6/2 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
นายพีรบูรณ์ โลหะสัมฤทธิ์ ห้อง ม. 6/3 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
นายธนดล มาดหมาย ห้อง ม. 6/4 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
นางสาวสุภาวดี จันทัง ห้อง ม. 6/5 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
นายพีรพล ทองรอด ห้อง ม. 6/7 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
นายปุเรนทร์ ศรีพรหม ห้อง ม. 6/9 เกรดเฉลี่ย 3.5
นักเรียน
นายวิชชากร มหรรชกุล ห้อง ม. 6/10 เกรดเฉลี่ย 3.5