โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2565

นักเรียน
นายสนั่น จอ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 4.00
นักเรียน
นายวรชน มีทอง ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นางสาวกมลชนก กันทเนตร์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
เด็กหญิงกานต์สินี เลิศถวิลจิร ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นางสาวณัฐทิตา ศรีสุเลิศ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
เด็กหญิงกานต์ณิชา พจน์ประดิษฐ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
เด็กหญิงธัญจิรา บุญราช ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นางสาวมูรญา พราหมสุวรรณ์ ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
นางสาวธนพร มีนศิริสมบัติ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวรามาวดี แสงกลาง ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
เด็กชายนวินเมธ หิรัญพงษ์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวณิชกานต์ สัมฤทธิ์รินทร์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ พุฒิจิตติพงษ์ ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวธัญญรัตน์ กีรติรุจิรัตน์ ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวภูษณิศา ขุนสิทธิ์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวฐิติรัตน์ เฟื่องฟูกิจการ ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาววรนิษฐา สุขล้วน ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นายกรคุณ ฐานะพันธุ์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวพรรณณิตา จันทร์อินทร์ ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวพิยดา สังข์เกตุ ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นายกวินเชษฐ มณีอ่อน ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวณัฐนันท์ สงวนศรี ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นายไอยรา ดวงอรุณ ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวจิณณพัต ยุทธพัฒนพร ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวชลินี บุญชูวงค์ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวมนัญญา อัศวพรไพบูลย์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวอริสรา ปานเอม ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นายณัฐพงศ์ สรรพสมบัติ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นายธเนศวร ทองสีแก้ว ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาวกมลวรรณ เทียมสุข ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาวชุติมณฑน์ ภู่นาค ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวดวงกมล เชื้อทอง ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวนวลลออ บัวสวรรค์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวธาราพร ต้นวิริยะ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
เด็กหญิงวรินทร จันทร์งาม ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวพนิตา นิ่มนวล ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวไอริสา แสงเสริม ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
เด็กชายณัฐภัทร เรืองศักดิ์ภักดี ม.3/12.1 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงปาลิกา ทองทะจิตร์ ม.3/12.1 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
นางสาวณัฐวลัย กำนล ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
นายพงษ์ศิริ หมั่นธรรม ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา มิลินโชติศักดิ์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
นางสาวณัฐพร คัมภีระวงค์ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
นางสาวพัชมน สุธพัฒน์ ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
นายอชรายุ อธิธนา ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นางสาวพัชรนันท์ สายเสนา ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฐิติกุลรัศมี ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
เด็กหญิงนพวรรณ สุวรรณเทศ ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นายอัตรคุปต์ เพชรสังข์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นายอภิรักษ์ ปัสสาวะเน ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นางสาวฐิติรัตน์ อภิญญาสกุล ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นางสาวสุตาภัทร เกตะสิทธิ์ ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
เด็กหญิงชนันธร ตันสกุล ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาววาสิตา อุดมพรพิทักษ์ ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวปุณิกา ฮิโอกิ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาวภควรรณ จักกี้ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นายชัยพัฒน์ จิตตานุปกรณ์ ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นายเศรษฐพงศ์ แสวงหา ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
เด็กหญิงประกายทิพย์ เทศธรรม ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
เด็กชายพรพิพัฒน์ ศรีระวรรณ ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นางสาวธนัชพร บำรุงกูล ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
เด็กหญิงกรวิภา คงอินทร์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
เด็กหญิงวริสา ทาสีดา ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
เด็กหญิงศศิวรรณ ปุชัยเคน ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
เด็กชายพีรมงคล ดอกชา ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวปรรณพัชร อมราภิบาลสุข ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวณิชมน คำหมู่ ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวปฏิมาพร เกษร ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นายกรวิชญ์ จวนรุ่ง ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
เด็กชายสิปปกร นาคปฐม ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐนันท์ อินพานิช ม.3/12.1 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
เด็กหญิงสิรีธร ผิวขาว ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
นายนิลพัฒน์ มาดสุด ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
เด็กชายพชรดนัย สอาดวงค์ ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นางสาวกุลญารัตน์ กุลฝ้าย ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
เด็กหญิงกชพรรณ ก้อนทอง ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวชนัญญา แก้วเหมือน ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวภัทรานิษฐ์ มันสามุข ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวศศิรินทร์ เยาวรินทร์ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวอภิชญา เข็มศรี ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ช้างสุวรรณ ม.3/12.1 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นายปิติ สังข์แก้วพูลผล ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นายสหรัตน์ ขันทอง ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
เด็กหญิงวณิชชญา วิสุทธิพันธุ์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นายธนภัทร นวลศรี ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นายราชนาวี เกตุตรีกร ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวจีรนันท์ พิรมรักษ์ ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวมนปรียา บัวมาตร ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาววรรณทวี วิบูลย์จันทร์ ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวอมรรัตน์ คำเรืองฤทธิ์ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นายก้องกิดากร ถิ่นทัพไทย ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
เด็กหญิงกมลชนก กีรติสันติ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวฉันทพิชญา เพชรนอก ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวภูษิตา สอนศรี ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
เด็กหญิงรวิสรา สุวรรณสุระ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
เด็กชายทศทิศ ถิธี ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวศศิกานต์ ม่วงรัตน์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวณฐนนท์ นาคชม ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวประพิณเนตร วงศ์พันธ์ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวภัณฑิรา งามวงษ์ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
เด็กชายสิรวิชญ์ ทวีสาน ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวจิรชญา หรูวิวัฒน์ ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวพิณณ์ประภา สิงหาชารี ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
เด็กหญิงวรรณวิษา แก้วมาเรียน ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวพรนภัส ตุนา ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวณัฐวรรณ เพชรสิทธิ์ ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
นายเดชาธร เหมือนโค้ว ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวชยาภรณ์ เพชราเวช ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
เด็กหญิงตรีชฎา สุทธิ์สถาน ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นายธีรวัฒน์ หมั่นถนอม ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นายณัฐวุฒิ ปิ่นแก้ว ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธรรมนาเมือง ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
เด็กหญิงธนัญภรณ์ ส่งเสริม ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวพัชรินทร์ ศึกประเสริฐ ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวศศิวิมล ดีมูล ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นายภัทรภณ ประสิทธิ์สถาพร ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
เด็กชายวชิรวิชญ์ ขำเอนก ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นางสาวมาริสา ดีลาย ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
เด็กชายวุฒิกร ฉ่ำสดใส ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นายศรัณยู ทองมาเอง ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวพรนภัส ขุนศรี ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
เด็กหญิงอโรชา คำจุลลา ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวธัญลักษณ์ คำแพง ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวบุณยานุช ด้วงอินทร์ ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวกัญญาณัฐ ท่าหาญ ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวจิรัฐธยา บุษดี ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวนันทิยา นุชบ้านป่า ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวปภาดา ชนะคง ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวมณีรัตน์ บุญประครอง ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นายธนวรรธน์ แสนสมบัติสกุล ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นายธนวิชญ์ หนูเขียว ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นายพรหมินทร์ วิเชียรศรี ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.60
นักเรียน
นางสาวพรรษา ติระบาล ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.60
นักเรียน
นางสาวอธิติยาธรณ์ เข็มเพ็ชร์ ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.60
นักเรียน
นายอเลฮานโดร ริโก ควินเทโร ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาววรฤทัย วิสภักดิ์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวณัฐธิดา โล่กิม ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวสุกฤตา แก้วมณี ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
เด็กหญิงกรรณิการ์ สัตยากุมภ์ ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาววิชญาพร โสมทัต ม.3/12.1 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวอรณิชา แซ่ลิ่ม ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวณัฐธิดา ต้องเดช ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
เด็กหญิงวิสสุตา เมฆจินดา ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
เด็กชายพรหมพิริยะ อ่อนสองชั้น ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวทักษพร ภักดี ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวปุณณภา ดอกไม้ ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
เด็กหญิงณิชชา บุญประถัมภ์ ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
เด็กหญิงพรทิพย์ พุ่มไม้ทอง ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นายพิภัช พันธ์คง ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นายอภิชาติ แก้วก่า ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาวกมลชนก ลิมะไพศาล ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาวชลธิชา บุตรพันธ์ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
เด็กชายธีร์ธวัช วงศ์พิทักษ์ ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นางสาวซานซูจี พอขุนทด ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
เด็กหญิงชวัลรัตน์ อุบาลี ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นางสาวมัณฑิตา พวงมาลัย ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นายพสิษฐ์ กาญจนถาวรวิบูล ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นางสาวปาลิตา พราหมณี ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นายอนันยช ญาติตะคุ ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นางสาวสกาวรัตน์ สิงขรณ์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
เด็กหญิงวณิชชานันท์ ชัยมี ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นางสาวกิตติกา วรรณแก้ว ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.50