โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2565

นักเรียน
นางสาวอมรรัตน์ เฟื่องฟูกิจการ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นายพงศ์เกียรติ รัตนสังข์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นายพฤษชาติ ฤกษ์เจ็ดณี ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวกรนันท์ ทอดสนิท ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาววิวรรณ นันตะทัย ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวบุศรินทร์ อินทร์ฉาย ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นางสาวรุจิรัตน์ กรุดบาง ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
นายณภัทร รงค์ทอง ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวภัทรานิษฐ์ ทัศนบรรจง ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวรติมาภรณ์ สุนิวัชรานุพงษ์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาววรรณษา สุขใส ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวลภัสรดา อินทร์ขันธ์ ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
นางสาวเพิ่มพร ว่องไวกิจขจร ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
นายจักรรินทร์ สังข์อ่อง ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
นางสาวนันท์นภัส ปากขันตี ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
นางสาวจิดาภา จินดาธนกิตติ์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
นายวีรชาติ เชี่ยวชาญ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นายนาราภัทร วงมั่นคง ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นางสาวมาริสา พรพงศ์สมาน ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นายภควัต สุวรรณปะเถาว์ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวกชพร รวินันท์ธาดา ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวชัชฎาภา วิทยะวรภัทร ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวธนวรรณ ธรรมฉวี ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาวพรรณษา สังข์เกตุ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาววริศรา สุนทรประสิทธิ์ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาวณัฐภัสสร สวรรยาวัฒน์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาวเพชรไพลิน เพชรสุทธาวาส ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นางสาวอริสรา วัฒนสุนทร ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นางสาวกัญจนพร ไพบูลย์ ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นายกิตติภัทร แก่นสาร ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นางสาวยูกะ ยามานิชิ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นางสาวศศิกานต์ เต้มีย์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นายธีรศักดิ์ เนียมขุนทด ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นางสาวณัฐชยา เพิ่มพูล ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นายวัชรพงศ์ พรรณราย ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นายกฤษดา ยอดสุรางค์ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นางสาวนภสร กรกุม ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นายนันทภัทร วงค์จินดา ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นายเมธาสิทธิ์ นิธิศักดิ์พรกุล ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาวพรพิมล ปราชญ์วุฒิกุล ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นายสิริพงษ์ สาเจริญ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาวปรัชญา กิ่งแก้ว ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาวอรอุมา เพชรพูล ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นางสาวศลักษณ์ภร พรธนาศิริวรกุล ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาววรรณวนัช ทองทราย ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
นางสาวชนิศา บัวประไพพงศ์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
นางสาวนรมน ชื่นศรี ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
นางสาวจุลสุรางค์ ชัยรสธรรมโชติ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
นางสาวพิมพ์ลภัส ลาภอนันต์พิทักษ์ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
นายธนโชติ คำนันทน์ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นายศิวกร ขอมเดช ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นางสาวจิดาภา เนียมงาม ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นางสาวจรรยพร สะหุนาฬุ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นายสิดาร บาร์ดัก ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาววีรภัทรา ทองผา ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นายอนาวิน ฟองพิทักษ์ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวอนัญญา เนาว์กระโทก ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวปพิชญา บริเพชร ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวเฌอฟ้า พิพัฒน์พิบูลย์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นายรัฐศาสตร์ จันทรา ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาววรรณษา อยู่เย็น ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวปัญจภรณ์ แผ่พุ่มทรัพย์ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวศศิปรียา บุญโยธา ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาววริศรา เพชรใส ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวหยกผกา ชัยพอ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวเจตปรียา วงค์วัง ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นายนเรศร เภรีมาศ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นายสนธยา เอี่ยมจำรัส ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวสิรภัทร ศรไชย ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวขวัญเนตร ใจน้อย ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวชนาพร ช่วยทอง ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองสง่า ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวธัญพิชชา กาดัสซา ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวธิดารัตน์ กิ่งผา ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวณัฐชยา ไชยเมือง ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวดวงฤทัย ไตรพาณิชย์กุล ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวนันทพัทธ์ คำวอน ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวปิยธิดา มีสมสังข์ ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นายกิตติพัทธ์ ศักดิ์ปฏิฐา ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวทิณดา สุขสาขา ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวพรปวีณ์ พินิจผล ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวปนัดดา พลศรีรังษ์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวชลลดา สุภานิชย์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวพรศิริ พิญญะคุณ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวชุตินันท์ อินทร์แก้ว ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
นางสาวนุชนาถ แสงศรี ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
นางสาวกิตติยาพร วิชัยรัตนกุล ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
นางสาวนิลวรรณ บำรุงผล ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
นายกิตติภณ บุญมาก ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวฉันทกา ไม้สุวรรณ ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวพัชรมณฑ์ เลิศถวิลจิร ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวนิศารัตน์ เสนปิ่น ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวปาณิสรา วีระพล ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวทัศนีย์ วงษาเสนา ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวนันท์นภัส งามวิไลศิริวงศ์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวกัลยภัคค์ ชำนาญพูด ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวอริสรา เหนี่ยงแจ่ม ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวศิริอร อุตส่าห์ ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นายณัฐพัชร์ สุวรรณรัตน์ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นางสาวภูริชญา ภูมูลมี ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นางสาวพิชญา เอี่ยมเฉย ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นายปิติพงษ์ กระดุมพล ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวชมพูนุท ศรีหะ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวศศิธร เทพศรี ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวภัทราวดี จุ้ยชุ่ม ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวเกวลิน ธรรมกุล ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นายณัฐฑาดนย์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวชนิดา ด้วงปั้น ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวเขมจิรา กวยนิล ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวพิชชาภา พูลสวัสดิ์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวปิยะวรรณ เหขุนทด ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวปิยมณี ฉายาวาด ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวนันท์นภัส เลาคา ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวทิพย์มณฑา บรรยงกะเสนา ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวชนิตรา เรืองเพ็ง ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นายกลวัชร แสนบ่อ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นายชวิน ปิติหิรัญกุล ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวภคนันท์ ปังกริมา ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวธัชนัน หิรัญขจรพันธ์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นายกิตติชัย เฟื่องกฤษณา ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวกัญญาณัฐ มูลต๋า ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวนภัสสร สิงห์สาย ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวดมิศรา อุทัยมาตย์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวสุภัทรา ชินวงศ์ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวอติกานต์ ครุฑไทย ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นายชัชนันท์ สุขยิ่ง ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
นางสาวฐิติพร ขันติญานุวัฒน์ ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
นายกฤษฎา ศรีแสง ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.60
นักเรียน
นางสาวกานต์พิชชา นนท์ธีระวิรุฬห์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.60
นักเรียน
นายมนภาส กิ่งไทร ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นายอาชวิน วงศ์รัตน์ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวมนฑิตา พิทักษ์ครุฑ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวณัฐณิชา มานะลายพันธุ์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวพิมพ์ชนก คงสุข ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวสวิชญา พรนรินทร์ชัยโชค ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวญาดา รังสรรค์ทรัพย์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวชุติมณฑน์ สาโรจน์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวเบญจพร ยุวงค์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวธิดารัตน์ ตรีทิพย์วาณิชย์ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นายพสุวิชญ์ ดวงปัญญา ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นายพิชิตชัย บุบผาวงษ์ ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวสุทธาทิพย์ กิตติมาลัยวรรณ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวปวริศา อมาตยกุล ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวปิยวรรณ รวยรื่น ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวปาลิตา ภูสิงหา ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวสิริน พงษ์เกษตรการ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวสุธาสินี ไพฑูรย์บัวทอง ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวณัฏฐาสิริ อินวงค์ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวภูษณิศา เรือนมา ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นายธนายุทธ วิขัมภจิตร ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายเอกรินทร์ นีระมนต์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายพัชรพล ฉลาด ม.6/11 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายอภิภู เลิศเจริญพร ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นางสาวปิยพัชร บดิกาญจน์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นางสาวพิมลดา สุวรรณา ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายวราวุฒิ สุทธิคำภา ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวญาดา ฝ่ายกลาง ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นายเอกชัย ขิงสันเทียะ ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นายพุทธพจน์ ทองทาบ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นายอริย์ธัช สาขำ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวบุศราพร โพธิ์ไกร ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวรวินันท์ ยืนยงกุล ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวจุฑามาศ โชติประพัฒน์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวปุณยวีร์ กุลแพทย์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาวปัทมพร บุญวัชรวาณิช ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาวนิอร ชูจันทร์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาวฐิติมา สลัดทุกข์ ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นางสาวนลทัย ทิพย์รัตน์ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นางสาวรัญชนา ธนรักษ์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นายคุณากร จุดโต ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นายภูชิต ชาวเรือหัก ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นางสาวโกลัญญา จันทรอาภา ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นางสาวปิยาภรณ์ รวยรื่น ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นายสิรวิชญ์ โสภณสฤษฎ์สุข ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นายศตวรรษ ขันธศักดิ์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นายนพรุจ ชินัฏฐานันท์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นางสาวปุณญิสา พงษ์ศิริ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นางสาวนภัสสร เติมทรัพย์อนันต์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นางสาวอารดา มูลสระคู ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.50