โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2566

นักเรียน
เด็กหญิงพิมพ์นภัส นพวาร ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 4.00
นักเรียน
เด็กหญิงกัญจณ์ณิกข์ ต่อรัตนวัฒนา ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 4.00
นักเรียน
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีวุฒิเจริญ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มองทรัพย์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
เด็กชายนพรุจ ทรัพย์สินมั่นคง ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.99
นักเรียน
เด็กชายศุภโชติ จันน้ำคบ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
เด็กชายสีหราชเดโชชัย สืบสิงห์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
เด็กหญิงกุลญา กุมภาษี ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ พลดงนอก ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
เด็กหญิงแพรวรรณ ปานทองหลาง ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
เด็กหญิงจิรธิดา สาครอนันต์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
เด็กหญิงธัญธร บุญเสริมทรัพย์ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
เด็กหญิงกนก วิไล ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐสินี สุวรรณรัตน์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
เด็กหญิงปุณยาภา จันทพิพัฒน์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.95
นักเรียน
เด็กชายดิ๊กปาน เดฟ บาททาไร ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
เด็กหญิงพิรญาณ์ ดวงอุปะ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
เด็กหญิงนพธีรา จันลา ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
เด็กหญิงปวริศา มีสุข ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
เด็กหญิงพิชญา ชั้นแก้ว ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
เด็กหญิงชญาดา บุญตะนัย ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
เด็กหญิงลภัสรดา โพธิ์งาม ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
เด็กหญิงนนลณีย์ วงศ์เธียรธนา ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
เด็กหญิงกัลยาณี มะปรางค์ ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
เด็กชายจักรกฤช สาระศิริ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
เด็กหญิงปพิชญา เหลืองเจริญลาภ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
เด็กหญิงพิชญาภา เงินส่งแสง ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศิริวัฒนาตระกูล ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงสรัลนุช อ่อนเฉวียง ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงสุภัสสรา ณรงค์ศักดิ์ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงธันพิชชา สีเทา ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงธัญญพัทธ์ อนุสิ ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงรสิตากร งามผิว ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงพิชญ์วลีภรณ์ วิวัฒนาการ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงภัทรพร โสดานาค ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงอรุโณทัย ท้าวหน่อ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงชนมน พักคง ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
เด็กหญิงภิพรรณดาว เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
เด็กหญิงนงนภัส เอี่ยมป้อ ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
เด็กหญิงชลิดาภา คุ้มชนม์ ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
เด็กหญิงธัญญากาญจน์ บุญเกาะ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
เด็กหญิงปทิตตา สิงห์วัน ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
เด็กหญิงพฤกษา บุญเย็น ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
เด็กหญิงนภัสวรรณ ประทุมทอง ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
เด็กหญิงพุฒิพร พฤฒิจิระวงศ์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
เด็กหญิงลลิตา พิมพ์ปรุ ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
เด็กหญิงรสิตา คำแพทย์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
เด็กหญิงภัทรยล ยงเสมอ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
เด็กหญิงพัณณิตา กิติลิมตระกูล ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
เด็กชายญาณวัฒน์ ทองประจง ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
เด็กหญิงอลีนา กิตติภิญโญ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองผา ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
เด็กหญิงฉัตรศลิษา ลุ้ยประเสริฐ ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
เด็กหญิงอัศราภรณ์ แดงอุไร ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
เด็กหญิงเฌอร์ลิญา เกียรติลดาพนธ์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
เด็กหญิงชยามร อ่วมแย้ม ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
เด็กหญิงสุรัตน์สวดี จักรมุณี ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
เด็กหญิงปพิชญา ใฝ่ฝัน ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
เด็กหญิงญาณิน เอี่ยมราคิน ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
เด็กหญิงภัคจิรา บัวสี ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
เด็กชายชลิต สร้อยคำหลา ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
เด็กชายวรเมธ แสงนอก ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
เด็กชายชนกานต์ แซ่โง้ว ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
เด็กหญิงกันต์ฤทัย สุขแก้ว ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
เด็กชายณัฏฐ์ชานนท์ ทองเจริญสกุล ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
เด็กชายกันตพัฒน์ ทรัพย์แก้ว ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
เด็กหญิงภัทรมน เลี่ยมดวงแข ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
เด็กชายพงศกร สังศิริ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
เด็กชายศรราม สงวนสุข ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
เด็กหญิงพัลลภา เปาเล้ง ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
เด็กชายศรสวรรค์ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
เด็กชายสุริยา โตสวงษ์ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
เด็กหญิงนิษฐ์รตี ฐิติเลิศนนท์ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
เด็กหญิงศรัณพร ศิริสุข ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
เด็กชายณภัทร ออง ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
เด็กหญิงโสภาพรรณ เดือนแจ่ม ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
เด็กหญิงพิชญาภร มีแสง ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
เด็กหญิงธีรกานต์ คุ้มพร ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
เด็กชายธนัช จันทร์เที่ยง ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
เด็กชายธนนันท์ จันทร์คำปา ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
เด็กหญิงสุนิสา ศรีวิชัย ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐณิชา ป้องศรี ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
เด็กชายพิชญุตม์ กองสุวรรณ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
เด็กหญิงกีรติ ม่วงดี ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
เด็กหญิงสุพิชญา กุลเผือก ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นายธนกร คชสาร ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
เด็กชายชิษณุพงศ์ หล้ามา ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
เด็กชายธฤต พ่วงใหม่ ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
เด็กหญิงพัชริดา ดอนโสภา ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
เด็กหญิงนันท์นภัสร์ เปรมศิริศักดิ์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
เด็กหญิงกฤติกา วงศ์ภูมิ ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
เด็กหญิงตะวัน สูดี ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
เด็กหญิงพิมญดา สียางนอก ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วรครบุรี ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
เด็กหญิงของขวัญ แย้มศิริ ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
เด็กชายวิทวัส วิทวัสพงศ์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
เด็กชายอัครชัย ขวัญชื่น ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
เด็กชายกานต์กมล กิ่มสำราญ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
เด็กชายพันธโชค อยู่เย็น ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
เด็กหญิงนวินดา พูนขำ ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีเมือง ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
เด็กชายรณกร สอยเหลือง ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
เด็กหญิงปริยากร กุยแก้ว ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
เด็กชายณัฏฐ์พล พินิจดวง ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
เด็กหญิงชนันญา ภูใหมพรหม ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
เด็กชายพีรวัส ก้อนมณี ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
เด็กหญิงปิ่นประภา แก้วปัญญา ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
เด็กชายภาณพัช จันทร์ฉาย ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เสฏฐวิวรรธน์ ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
เด็กหญิงศศิประภา พิมาน ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐกุล ตรีโสภา ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
เด็กหญิงกานต์ชนก ยะวงศ์ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
เด็กหญิงมณันญา อุบลมณี ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
เด็กหญิงฐิติพร เหลืองอ่อน ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
เด็กชายณัฐสิทธิ์ วงษ์ขันธ์ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
เด็กหญิงชญานิศ แก้วกันหา ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
เด็กหญิงน้ำฤทัย ฟองน้ำ ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
เด็กหญิงวันวิสา มาประสพ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
เด็กหญิงกานต์ธีรา ปุยสำลี ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำทอง ม.3/6 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
เด็กชายอัศวิน รัตนกิจเจริญ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
เด็กหญิงพรรณภัค ช่วงอรุณ ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.60
นักเรียน
เด็กชายภาสกร สมบูรณ์ยิ่ง ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.60
นักเรียน
เด็กชายธนา แสงกระจ่าง ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
เด็กชายภาคภูมิ สถิตย์สุข ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
เด็กหญิงฉัตรฤดี หาญณรงค์ ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
เด็กหญิงชญาดา เพชรรัตน์ ม.3/8 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
เด็กชายปัณณ์ จิตต์การุณย์ ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
เด็กชายชนภาม เชื้อทอง ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
เด็กชายธนตพร มาดสุด ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
เด็กชายวิชญ์ภาส ชูช่วย ม.3/11 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
เด็กหญิงณิชชิศา เดชาจือเกร็ด ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
เด็กหญิงณัฐนรี นาคชม ม.3/7 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
เด็กชายอัชวิน เที่ยงกระโทก ม.3/12 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
เด็กชายธนวินท์ นุ่มนวล ม.3/2 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
เด็กชายไตรสรณคม พรหมมาพันธุ์ ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
เด็กหญิงเบญญาภา เหลาดวงดี ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
เด็กหญิงจิณัฐตา ปิ่นแก้ว ม.3/5 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
เด็กหญิงมนัสนันท์ เชี่ยวดี ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
เด็กหญิงธดากรณ์ มาดหมาย ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
เด็กชายวรากร ธรรมรัตน์ ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ บุญราศรี ม.3/3 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
เด็กชายปิยกร แซ่ตั้ง ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
เด็กหญิงพรรณภัทร ช่วงอรุณ ม.3/10 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
เด็กชายรัชพล ประพันธ์เทวา ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
เด็กหญิงศุภสุตา แคนเภา ม.3/1 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
เด็กชายพชร มาลาวัยจันทร์ ม.3/4 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
เด็กหญิงปุณยวีร์ บินซำซี ม.3/9 เกรดเฉลี่ย 3.50