โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ขอแสดงความยินดีนักเรียนชั้น ม.6 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2566

นักเรียน
นางสาววิลาสินี สุระชัย ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 4.00
นักเรียน
นางสาวอมรรัตน์ ชมภูสวัสดิ์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 4.00
นักเรียน
นางสาวธันยพร เสงี่ยมจิตต์เกษม ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวนิตาภัทร ถิ่นทัพไทย ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวพาขวัญ มั่นแดง ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นายจิรายุ ลีฬหาวงศ์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวกัญญาพัชร ทรัพย์ไหลมา ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวชนิตา โล่ห์อัจฉริยะกุล ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.98
นักเรียน
นางสาวสุวิชาดา คำแก้ว ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวกฤติมา ขวัญมงคลพงศ์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.97
นักเรียน
นางสาวณัฐกานต์ เมืองแทน ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นายยูตะ คานาซาวะ ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวกัญญาภัค ทรัพย์ไหลมา ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.96
นักเรียน
นางสาวทานตะวัน จูทิม ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาววริศรา วัฒโน ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาวปวริศา คงเกษม ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.94
นักเรียน
นางสาวพิมญาดา วานิชย์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.93
นักเรียน
นางสาวภัทรชนก ญาณกิตติศักดิ์ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.92
นักเรียน
นายภัทรกร นวลอินทร์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
นางสาวญาณิศา พันจีบ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.91
นักเรียน
นางสาวภักวิภา วงศ์สวัสดิ์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
นางสาววรัชยา แซ่ด่าน ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
นางสาวณิชาภัทร จักสุมาศ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.90
นักเรียน
นางสาวภูริชญา ดอกไม้เงิน ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นางสาวเมธาวี ม่วงดี ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นางสาวภานิชา คงลอย ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นางสาวสุทาสินี ปรีจำรัส ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.89
นักเรียน
นางสาวบัญจรัตน์ ดาศรี ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นางสาวพณิตา อัจกลับ ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.88
นักเรียน
นางสาวอนันตญา สาระ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวจิรัชญา ชั้นแก้ว ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวสวรส จินตโกศล ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวธรารัสมิ์ เพชรคง ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นายธีระ สมนามี ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.87
นักเรียน
นางสาวสุกฤตา สมพรบรรจง ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาวภูษณิศา สอนทอง ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาวอริสา แก้วกระจ่าง ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาวชญาดา ฤาชาบุตร ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.86
นักเรียน
นางสาวคัคณางค์ บรรลิขิตกุล ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นายชยพล จิตรัตน์ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นางสาวบุศยาการย์ กีรติธนาพิรักษ์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.85
นักเรียน
นางสาวกัลยาณี สารจันทร์ ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.84
นักเรียน
นางสาวโซเฟีย สว่างนวล ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นางสาวภัทราพร ด้วงอินทร์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นางสาวอรพินท์ แก้วกระมน ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นางสาวภัคนันท์ เดชมณีธรชัย ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.83
นักเรียน
นายบุณยวีร์ เพียรหาทรัพย์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.82
นักเรียน
นายไกรวิชญ์ อ่อนคำ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวปิยะดา พลายเพ็ชร์ ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวสุจารีย์ สินทร ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.81
นักเรียน
นางสาวธัญญ์นรี วิภาพันธ์เวคิน ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
นางสาวกชพร พรโชคชัย ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.80
นักเรียน
นางสาวทนิตนันท์ เหล่าพราหมณ์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นางสาววาสนา นิ่มอนงค์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นายทัตธน งามประดิษฐ์ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นางสาวพัชศิริ คล้ายกุ้ง ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นางสาวศิริประภา นกจั่น ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.79
นักเรียน
นายอครพล วันที ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวณัฐวดี สำราญสม ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวณัฏฐ์ฤทัย กำนล ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวธิตตะวัน ยิ้มแดง ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวกาญจนา ตันสุรัตน์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาววัชรภรณ์ ประดิษฐ์ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวณัชชา วัฒนนันทอนันต์ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.78
นักเรียน
นางสาวยุพารัตน์ ไชยชาติ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวอรจิรา ตรีโสภา ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวอรวรรยา เมฆฉาย ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.77
นักเรียน
นางสาวเพชรดา ชาคะพา ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นายศิรวิทย์ ศรชัย ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวอินทิรา แซ่เล้า ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นางสาวจารุวรรณ บรรลือทรัพย์ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นายปภังกร ฮิโอกิ ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.76
นักเรียน
นายสิทธินนท์ สุขบาล ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวธัญญณัฐ วินารัมย์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวกฤษธีรา สมดา ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.75
นักเรียน
นางสาวชลธิชา ทองประดับ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวณัฐกานต์ ผิวทอง ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวนันทิชา ทันประโยชน์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวญาณสิรี จันทะสอน ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวภานุมาศ สุขส่ง ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวสุชัญญา จันทรวงศ์สาลี ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวณัฐทริกา วาจาจริง ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นายณัชพล แก่นเผือก ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นางสาวจิรสุดา นนทโอภาพงษ์ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.74
นักเรียน
นายณภัทร พลายปั้น ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวพิริยาภรณ์ ปานพรมมา ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นายพุทธเชษฐ์ เจนคุ้มวงศ์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นายรัฐภาคณ์ เสาเวียง ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวเพชรลดา จิตตะศิริ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวณภัสสร เนียมสอน ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.73
นักเรียน
นางสาวพิมพ์ฐิชา สุวินัยวงศกร ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวกานต์สินี ทองทา ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวกรรณิกา ภัครพล ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นางสาวจิดาภา ทวีชัยสิงห์ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.72
นักเรียน
นายภูธเนศ จำปาจี ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวธัญพัฒน์ กำลังมาก ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวพิมพ์ลภัส เดชอุดมสุทธิ์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวเกตุสิริพรรณ สัมพาน ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นางสาวปุณณมาส ดรุณพันธุ์ ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.71
นักเรียน
นายอัครเมธี มีรอด ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
นางสาวไปรยา ศิริสุข ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
นายธนกร มั่นคง ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
นางสาวพิมลพรรณ ไชยลังกา ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
นางสาวชนกวนันต์ ชัยวงษ์ภักดี ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.70
นักเรียน
นายกิตติภพ อัตตสัมพันธ์ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวสุธาสินี อิ่มกลาง ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวณัฎฐกมล จิรพรประเสริฐ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวอนุธิดา ไทยช่วย ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวไปศลินี มังคลาด ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นายสิรวิชญ์ เสงี่ยมจิตร ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวมณีรัตน์ ไชยนา ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.69
นักเรียน
นางสาวสุภาดา ปานนิ่ม ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวกษิภัท หงษาคำชัยพล ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวกมลณิษฐ์ ตั้งภูมิจรัสวงศ์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวศุภจี นรสาร ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นางสาวนิภรดา สุ่มสาย ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.68
นักเรียน
นายคณาธิป นอกขุนทด ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นายวรรธนพส์ สงค์ดี ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวสุรดา ยุบลมล ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นายธนกฤต ทรงประเสริฐกุล ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวกมลรัตน์ ทองดี ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวธนภร อ่อนลมูล ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นางสาวณัฏฐณิชา อุยามโฆษ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.67
นักเรียน
นายโชติวัฒน์ ช้างเนียม ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นายรัฐวิชญ์ แสงหิรัญพงศ์กร ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นายธราธิป จิตจำนงค์ ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นางสาวกุลิสรา ยอวิทยา ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.66
นักเรียน
นายนาธัน แจ่มอุลิตรัตน์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.65
นักเรียน
นางสาวอารียา ถาวร ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวจิรชยา สุขประเสริฐ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.64
นักเรียน
นางสาวณัฐณิชา ศรีแก้ว ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวกมลณัสม์ ตั้งภูมิจรัสวงศ์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวธนัญญา ชาสินธุ์ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวพรกนก แตงเขียว ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวอารียา สุดประเวศ ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวปาหนัน ช่วยเกิด ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.63
นักเรียน
นางสาวธนาภา จิรยศบุญยศักดิ์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวณัฐวรา ชมแก้ว ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.62
นักเรียน
นางสาวชุติมันต์ กรุดนิต ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.61
นักเรียน
นายชินวัตร ป่าจันทร์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.60
นักเรียน
นางสาวภัคชัญญา สถิตทรงธรรม ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.60
นักเรียน
นายธนากร ใหม่นิ่ม ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.60
นักเรียน
นายสุทธิกาญจน์ สารกาญจน์ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวชัชฎา นุตโรจน์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นายวุฒิพล ทองดี ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวนภัสศร ยอดชมยาญ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวอัจฉรา สะใบทอง ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.59
นักเรียน
นางสาวหทัยกานต์ จันเขียว ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นายธนภัทร วิโรจน์เตชะ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนกัลป์ ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวณัฐณิชา ศิริโท ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวสุภัสสรา อินสุวรรณ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวปุญญิศา วงค์สิขเรศ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นายศรัณยพงศ์ ผ่องอำไพ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.58
นักเรียน
นางสาวจีรนันท์ วันคำ ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวสุนทราลักษณ์ กุมแก้ว ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นางสาวกัญจน์ศิศิน ทีปประสาน ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นายตฤณ จันทร์สุวรรณ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.57
นักเรียน
นายชินภัทร สิงห์วัน ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาววิรัลพัชร วงศ์สว่าง ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นายวชิรธร เขียนแก้ว ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวมนัสนันท์ แพงวิเศษ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวภารดี คำสุขุม ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวจิดาภา รุ่งเรืองบุญศิริ ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวกันต์ธีรา ทันตจิรานุวัฒน์ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นางสาวสุภาวิตา เสมสุวรรณ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.56
นักเรียน
นายนราธิป ปุริสา ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายศักย์สรณ์ คุ้มไกรสร ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นางสาวปัญญาพร โนนธรรมา ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นางสาววาริสา ปานรัตน์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายศุภกฤต บัวคล้าย ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นางสาวนัยน์ปพร บุญสวน ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นางสาวจุฑารัตน์ กำแก้ว ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นางสาวปรายฟ้า เริ่มยินดี ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นายเศรษฐนันท์ เสฏฐวิวรรธน์ ม.6/12 เกรดเฉลี่ย 3.55
นักเรียน
นางสาวอรปรียา สิทธิเจริญธรรม ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวพนารินทร์ พิมพ์ทรัพย์ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวอจิรวฎี รุ่งพราน ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาววไลลักษณ์ ศรีชนะ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นายปิยพัฒน์ มากมณี ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวนพวรรณ วุฒิภัทรานนท์ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นางสาวธัญวรัตม์ อิ่มกลับ ม.6/10 เกรดเฉลี่ย 3.54
นักเรียน
นายธนวัฒน์ เสาร์มั่น ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นายพลพจน์ แก้วถิ่นเถื่อน ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาวสุนันทา เพี้ยบุญมาก ม.6/2 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นายคุณานนท์ บุราณสุข ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นายปภังกร มงคลนรกิจ ม.6/4 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นายพลพล โพธิธาดากุล ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นายสุทธิรัตน์ ศรีคง ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นายคริษฐ์ แก้วโสม ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาวชนาภา ชาภักดี ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาวพลอยสรวง พวงเกษม ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นายชญกรธ์ บุญส่ง ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.53
นักเรียน
นางสาวนิพภาณี สุขห่อ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นายณัฐสรณ์ เพิ่มพูล ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นางสาวขวัญหทัย ดิษฐ์ศิริ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นางสาวชรินรัตน์ ใจอารีย์ ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.52
นักเรียน
นางสาวลักษมณ ตระกูลกำเหนิดเหมาะ ม.6/1 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นางสาวนัฐลดา ผลผักแว่น ม.6/6 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นางสาวชนินาถ ผดุงทรัพย์ ม.6/7 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นายธนภูมิ เบ้าดี ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.51
นักเรียน
นางสาวผกาวลี เกรียงไกร ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นางสาวณิชาภัทร พันธะ ม.6/3 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นายธนบัตร บุญพูล ม.6/5 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นางสาวจุฑามาศ กิตติวรรธนะ ม.6/8 เกรดเฉลี่ย 3.50
นักเรียน
นางสาวภัครมัย ยิวารัมย์ ม.6/9 เกรดเฉลี่ย 3.50