เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : information@sriayudhya.ac.th
Website : http://www.sriayudhya.ac.th
Telephone : 0-2245-1717, 0-2245-2106
Fax : 0-2245-6102 ,0-2642-6580