ดาวน์โหลดโปรแกรมแปลผล แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก : SDQ 2563

คำชี้แจง

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SDQ

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม (ไฟล์ Excel) ห้องนักเรียนที่ปรึกษาของตนเอง ได้ที่ Website ของโรงเรียน
2. กรอกคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนทั้ง 3 ฉบับ
3. เมื่อกรอกคะแนนทั้ง 3 ฉบับเรียบร้อยแล้ว Save เป็นชื่อห้องที่ปรึกษาตนเอง ส่งไฟล์ดังกล่าวมายัง E-mail ผู้ประสานงานตามระดับชั้น ดังต่อไปนี้

ชั้น ม.1 ส่งที่คุณครูภัทรภรณ์ สุขแก้ว E-mail : Pattarapond.s@sriayudhya.ac.th โทร : 094-549-6524 ชั้น ม.2 ส่งที่คุณครูชนาธิป พงศ์สเนห์ E-mail : Chanathip@sriayudhya.ac.th โทร : 086-127-9438 ชั้น ม.3 ส่งที่คุณครูสุริษา สุทธิวรรณ E-mail : Surisa.bacon@gmail.com โทร : 080-089-8783 ชั้น ม.4 ส่งที่คุณครูชญาภรณ์ สงครามรอด E-mail : Zomzaa_srn@me.com โทร : 095-392-9438 ชั้น ม.5 ส่งที่คุณครูดวงกมล แก้วเชียงทอง E-mail : Dkdkple@gmail.com โทร : 089-078-5326 ชั้น ม.6 ส่งที่คุณครูณัฏฐิยา บุญสวน E-mail : Chaaim.natthiya@gmail.com โทร : 087-553-1930

4. กรุณาส่งไฟล์โปรแกรม (Excel) และเอกสารภายใน วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

* หากมีข้อสงสัยในการกรอกข้อมูลหรือโปรแกรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านผู้ประสานงานตามระดับชั้น


งานแนะแนว
497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
e-Mail : gudance@sriayudhya.ac.th
P: (02) 245-1717