แหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ

01

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

02

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด

03

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ รวมคลิป ติว GAT-PAT

04

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

พัฒนาความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี คนดีศรีอยุธยา รักษาอัตลักษณ์ ความเป็นไทยด้วยวิถีพอเพียง เพื่อความเป็นพลเมืองดี ยุค 4.0

สังคมศึกษา
05

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

06

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางศิลปะ รูปแบบความเป็นมา ภูมิปัญญาและรากฐานทางวัฒนธรรม ฯ


07

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพ
08

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส
09

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

แนะแนว Independent Study (IS) เล่มจิตอาสา 2566