สวัสดิการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1, 4  ปีการศึกษา 2562

ทดสอบ 5 วิชาหลัก : คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | สังคมศึกษา

รายละเอียดการรับสมัคร

- เริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 - 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 2 (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- สมัครด้วยตนเองหรือผู้ปกครองสามารถสมัครให้นักเรียนได้ หรือ ทางโรงเรียนรวบรวมรายชื่อสมัครเป็นหมู่คณะ

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน)ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

ค่าสมัครสอบ 400 บาท

กำหนดการสอบ

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

08.00-08.30 น. : ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
08.30-09.00 น. : เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ
09.00-10.40 น. : ฉบับที่ 1 คณิตศาสตร์, ภาษาไทย
10.50-11.30 น. : ฉบับที่ 2 ภาษาอังกฤษ
11.30-12.30 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.30-14.00 น. : ฉบับที่ 3 วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ

หมายเหตุ
1. แต่งกายชุดนักเรียน
2. นำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา

ประกาศผลสอบ

วันที่ 28 มกราคม 2562

ณ ป้ายประกาศอาคาร 2 ชั้น 1
หรือทางเว็บไซด์ของโรงเรียน http://www.sriayudhya.ac.th

ผลการสอบ Pre-Test M.1

ผลการสอบ Pre-Test M.4

หมายเหตุ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร สามารถติดต่อขอรับได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด Pre-test M.1,4'62