PRE-TEST"66

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

PRE-TEST M.1'66

โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566

โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566

ทดสอบ 5 วิชาหลัก : คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ภาษาไทย | สังคมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

SCAN

สแกนเพี่อดาวน์โหลดใบสมัคร
ใบสมัคร

วิธีการสมัคร

1. รับใบสมัครทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 2 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sriayudhya.ac.th หรือ QR CODE

2. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องตามความจริง และติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดในใบสมัครที่บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

3. นักเรียนสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ผู้ปกครองสมัครให้ หรือ ทางโรงเรียนประถมศึกษารวบรวมรายชื่อนักเรียนสมัครเป็นหมู่คณะ โดยชำระเงินค่าสมัครได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร 2 ชั้น 2 และ ยื่นใบสมัครพร้อมใบเสร็จรับเงินได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 2

ค่าสมัครสอบ

500

ค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566

กำหนดวันสอบ

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 14.40 น.

ลักษณะข้อสอบ

แบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 5 ฉบับ รวม 5 วิชา รายละเอียดดังนี้

ฉบับที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
ฉบับที่ 2 วิชาภาษาไทย
ฉบับที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์
ฉบับที่ 5 วิชาสังคมศึกษาฯ

สถานที่สอบ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตามห้องเรียนที่โรงเรียนกำหนด

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบและการปฏิบัติตนในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
2. เตรียมปากกา ดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ มาทำแบบทดสอบ
3. เข้าแถว เวลา 08.00 น. เพื่อฟังคำชี้แจงในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ
4. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน
5. ห้ามนักเรียนนำอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องคิดคำนวน นาฬิกาที่สามารถคิดคำนวณ และอุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจากอุปกรณ์ในข้อ 2 เข้าห้องสอบ
6. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา

การประกาศผลสอบ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ป้ายประกาศอาคาร 2 ชั้นล่าง หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.sriayudhya.ac.th
(ผลการทดสอบความรู้จะไม่นำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)

กำหนดการสอบ

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 14.40 น. รายละเอียดดังนี้

เวลา เวลาสอบ จำนวนข้อสอบ วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
08.00 – 08.30 น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
08.30 – 09.00 น. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ
09.00 - 10.00 น. 60 40 ฉบับที่ 1 คณิตศาสตร์ 40
10.05 – 10.55 น. 50 40 ฉบับที่ 2 ภาษาไทย 40
11.00 – 11.45 น. 45 40 ฉบับที่ 3 ภาษาอังกฤษ 40
11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.50 น. 50 40 ฉบับที่ 4 วิทยาศาสตร์ 40
13.55 – 14.40 น. 45 40 ฉบับที่ 5 สังคมศึกษา 40
รางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

1. คะแนนรวม 5 วิชาสูงสุด จะได้รับรางวัล

รางวัลที่ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท

รางวัลที่ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลที่ 3 รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท


2. เกณฑ์การตัดสินลำดับที่ได้รางวัล

2.1 ให้ผู้ได้คะแนนรวม 5 วิชา มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
2.2 หากได้คะแนนรวม 5 วิชา เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
2.3 หากได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
2.4 หากได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
2.5 หากได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาภาษาไทย มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
2.6 หากได้คะแนนวิชาภาษาไทยเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนวิชาสังคมศึกษา มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า


3. คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป แยกตามรายวิชา รับเกียรติบัตรออนไลน์
เลขที่ 497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : information@sriayudhya.ac.th

Website : http://www.sriayudhya.ac.th
Telephone : 0-2245-1717, 0-2245-2106
Fax : 0-2245-6102 ,0-2642-6580