26 มกราคม
รางวัลระดับทอง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
10.30
26 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ สมพล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ดร.จริยา มหาเทียร รองผู้อำนวยการอมรา คุ้มจันอัด ครูธนิดา จั่นเล็กและคณะครูจากงานอนามัย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้ารับรางวัลระดับทอง ในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องประชุมไพลิน กรมอนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
18 มกราคม
รับมอบชุดรับแขกและผ้าม่านเพื่อสำนักงานประชาสัมพันธ์
9.30
18 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ สมพล รับมอบชุดรับแขกจาก ดร.เสาวภาคย์ ถนอมศักดิ์กุล นายกศรีอยุธยา สมาคม และผ้าม่านจากชมรมจิตอาสาพัฒนาศรีอยุธยา สำหรับติดตั้งที่สำนักประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักเรียนในการจัดรายการวิทยุ ฝึกฝนยุวประชาสัมพันธ์ และรับรอง ให้บริการผู้มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
4 มกราคม
ผอ.สพม.1 ตรวจเยี่ยมการสอนออนไลน์
8.30
4 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ สมพล พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการอมรา คุ้มจันอัด และคณะครู ให้การต้อนรับ ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 รอง ผอ.ถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะ ต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอดการจัดการการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้เรียนต่อไป ณ ห้องเพชรรัตน
3 มกราคม
พิธีพระราชทานเพลิงศพ
16.00
3 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ สมพล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณประสงค์ จารุเกศนันท์ บิดาคุณครูจตุพร จารุเกศนันท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติร่วมไว้อาลัย ณ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร