กระดานข่าว โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

Image
แสดงความยินดีกับ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
Image
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว เทา-แดงเลือดหมู
Image
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ประกวดการอ่านฟังเสียง "เท่อย่างไทย"
Image
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Image
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
Image
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพรอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ ร.พ.รามาธิบดี ฉีดวัคซีน Pfizer รอบเพิ่มเติม
Image
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
Image
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2564
Image
โรงเรียนศรีอยุธยา ร่วมกับ ร.พ.รามาธิบดี ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนชั้น ม. 3
Image
โรงเรียนศรีอยุธยา ร่วมกับ ร.พ.รามาธิบดี ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนชั้น ม. 2
Image
โรงเรียนศรีอยุธยา ร่วมกับ ร.พ.รามาธิบดี ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียนชั้น ม. 1
Image
สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2
Image
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการนิพนธ์ ศรีเอี่ยม
Image
โรงเรียนศรีอยุธยา ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี จัดฉีดวัคซีน Pfizer นักรียนชั้น ม. 6
Image
โรงเรียนศรีอยุธยา ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี จัดฉีดวัคซีน Pfizer นักรียนชั้น ม. 5
Image
โรงเรียนศรีอยุธยา ร่วมกับ รพ.รามาธิบดี จัดฉีดวัคซีน Pfizer นักรียนชั้น ม. 4
Image
ตัวแทนชิงชนะเลิศระดับประเทศ การอ่านฟังเสียง เท่อย่างไทย
Image
รางวัลชมเชย สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563
Image
กษิณานุสรณีย์ ครูดีศรีอยุธยา 64
Image
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเยอรมัน)
Image
ยินดีต้อนรับสู่รั้ว เทา-แดงเลือดหมู
Image
เกษียณสุข เกษมศานต์
Image
ร้อยรักทักทอใจ สานสายใย สพม.กท 1
Image
สถิติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 6 - 10 กันยายน 2564
Image
ถ่ายทำวิดีทัศน์ กษิณานุสรณีย์ ครูดีศรีอยุธยา 2564
Image
การโอนเงินอุดหนุนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของประชาชน ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ครบทุกระดับชั้น
Image
การโอนเงินอุดหนุนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Image
การโอนเงินอุดหนุนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Image
การโอนเงินอุดหนุนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Image
การโอนเงินอุดหนุนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Image
การโอนเงินอุดหนุนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Image
รางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นแบบอย่างได้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
Image
ทุกความคิดเห็นคือกำลังใจสำคัญของการทำงาน
Image
การโอนเงินอุดหนุนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของประชาชนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Image
อบรมโครงการลูกเสือ - เนตรนารีจราจร (ออนไลน์)
Image
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Image
รางวัลการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสารระดับประเทศ
Image
รางวัลระดับเหรียญทองแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
Image
สถิติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 23-27 สิงหาคม 2564
Image
สถิติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 26-30 ก.ค. 2564
Image
สถิติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 19-23 ก.ค. 2564
Image
การจัดการเรียนการสอนที่ยือดหยุ่น เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
Image
มาตรการดูแลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียน ฯ
Image
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแก้ปัญหาผลการเรียน
Image
สถิติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 12-16 ก.ค.2564
Image
ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเต็มจำนวน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Image
รางวัลรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น
Image
รายการรักเมืองไทย : 70 ปี โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
Image
การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)
Image
สนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563
Image
รับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3
Image
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
Image
การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)
Image
สนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2563
Image
การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)
Image
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์
Image
ศรีอยุธยาพัฒนาอยู่เสมอ
Image
การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบผสมผสาน
Image
โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (Pre-test M.1)
Image
ร่วมแสดงความยินดี ดร.วรพล ชาวสูนย์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา
Image
การตรวจเยี่ยมและนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)
Image
พ่นสารเคมีกำจัดยุง
Image
รางวัลชมเชย โรงเรียนคาร์บอนต่ำ
Image
การทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายนอกและภายในห้องเรียน