ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ที่ตั้ง

497 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

SAR โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายงานการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 - ปัจจุบัน

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

นายกิตติศักดิ์ สมพล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอมรา คุ้มจันอัด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนิพนธ์ ศรีเอี่ยม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป