โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ SRI AYUDHYA SCHOOL


ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน ดาวน์โหลดไฟล์
ครู

(เอกสาร, แบบฟอร์ม, ตารางสอน ฯ)

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

สื่อการสอนครู

สื่อการสอน, ไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารการสอน

ผลงานดีเด่นของครู

รางวัล เกียรติบัตร ปี 2562

งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ฯ

หลักสูตรสถานศึกษา ฯ

นักเรียน

(ตารางเรียนนักเรียน)

ผลงานนักเรียน

(ผลงานนักเรียน #Portfolio)

แหล่งเรียนรู้

(แหล่งเรียนรู้ #Resource)

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

ทะเบียนสื่อการเรียนรู้

การเผยแพร่ผลงานครู

กระดานข่าว

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ข่าวการศึกษา