..
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางตรีสุคนธ์  จิตต์สงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประกาศ

ข่าวสารการประกาศจากโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ มีความประสงค์รับพนักงานขายกาแฟ เพศหญิงจำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร

.................................................................................
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ( รถตู้ ) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง
มีรายละเอียดตามประกาศ
ผู้ที่มาขอรับเอกสาร จะต้องนำหลักฐานตามประกาศขอ้ 6 มาด้วย
    ประกาศ

ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.30 น.

.................................................................................
ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 75 เครื่อง

ผู้ที่มาขอรับเอกสาร จะต้องนำหลักฐานตามประกาศขอ้ 6 มาด้วย
    ประกาศ

ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น.
    
ประกาศนักศึกษาวิชาทหาร

ม. ๔ ชาย - หญิง ส่งใบสมัคร รด
ม. ๕ - ๖ ชาย - หญิง ที่เรียน รด. รับเอกสารการรายงานตัว
รับสมัครและรายงานตัว รด. ส่งเอกสาร และรับเอกสาร ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น.
ที่ห้องสื่อฯ อาคาร ๒ ชั้น ๓
      

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน

ครู

ครู

นักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์นักเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


กิจกรรม

กิจกรรมของโรงเรียนข่าวการศึกษา