ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางตรีสุคนธ์  จิตต์สงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด (10/10/2561)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามและเวทีการแสดงกลางแจ้งของโรงเรียน โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศ
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2561


ประกาศงานวัดผลและประเมินผล

แบบบันทึกขอแลกเปลี่ยนคาบการสอน

แบบฟอร์ม ประมวลผรายวิชา ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์ม แผนการสอน ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างแผนการสอน ปีการศึกษา 2560


หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การสอบปลายภาค และ การสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ า2561
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

ตารางสอบภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561สรุปอัตรากำลัง ปี 61
ฟอร์มอัตรากำลัง ปี 61
แบบสรุปรายวิชาที่เปิดสอน 61

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประกาศรายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2561
ประกาศห้องเรียนกิจกรรมชุมนุม 1/2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2561 คลิก
ประกาศนักศึกษาวิชาทหาร

ม. ๔ ชาย - หญิง ส่งใบสมัคร รด
ม. ๕ - ๖ ชาย - หญิง ที่เรียน รด. รับเอกสารการรายงานตัว
รับสมัครและรายงานตัว รด. ส่งเอกสาร และรับเอกสาร ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น.
ที่ห้องสื่อฯ อาคาร ๒ ชั้น ๓

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กรอบแนวความคิด
SAR
การบูรณาการ
ภาพการปฏิบัติงาน
      

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน

ครู

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารครู

งายวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

นักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์นักเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน "ตะแบกเกมส์" ครั้งที่ 39ข่าวการศึกษา