ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายไชยา กัญญาพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประกาศ

ประกาศงานวัดผลและประเมินผล

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

แบบบันทึกขอแลกเปลี่ยนคาบการสอน

แบบฟอร์ม ประมวลผรายวิชา ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์ม แผนการสอน ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างแผนการสอน ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ม.1    ม.2     ม.3    ม.4     ม.5     ม.6


หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การสอบปลายภาค และ การสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


ตารางสอบแก้ตัวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ า2561
ตารางสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561สรุปอัตรากำลัง ปี 61
ฟอร์มอัตรากำลัง ปี 61
แบบสรุปรายวิชาที่เปิดสอน 61

ประกาศนักศึกษาวิชาทหาร

ตารางสอบทฤษฏี นักศึกษาวิชา ทหาร ปี3 ชาย - หญิง
ตารางสอบ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กรอบแนวความคิด
SAR
การบูรณาการ
ภาพการปฏิบัติงาน
      

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน

ครู

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารครู

งานวิจัย

งานวิจัยโรงเรียน (บทคัดย่อ)

นักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์นักเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน "ตะแบกเกมส์" ครั้งที่ 39ข่าวการศึกษา