..
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางตรีสุคนธ์  จิตต์สงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประกาศ

ข่าวสารการประกาศจากโรงเรียน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียด


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 75 เครื่อง รายละเอียด ตามประกาศ ประกาศ

   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร(รถตู้ ) รายละเอียดตามประกาศ ประกาศ
............................................................................

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ มีความประสงค์รับพนักงานขายกาแฟ เพศหญิงจำนวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร

.................................................................................    
ประกาศนักศึกษาวิชาทหาร

ม. ๔ ชาย - หญิง ส่งใบสมัคร รด
ม. ๕ - ๖ ชาย - หญิง ที่เรียน รด. รับเอกสารการรายงานตัว
รับสมัครและรายงานตัว รด. ส่งเอกสาร และรับเอกสาร ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น.
ที่ห้องสื่อฯ อาคาร ๒ ชั้น ๓

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กรอบแนวความคิด
SAR
การบูรณาการ
ภาพการปฏิบัติงาน
      

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน

ครู

ครู

นักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์นักเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


กิจกรรม

กิจกรรมของโรงเรียนข่าวการศึกษา