ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางตรีสุคนธ์  จิตต์สงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวประกาศ

ข่าวสารการประกาศจากโรงเรียน

ประกาศงานวัดผลและประเมินผล


แบบบันทึกขอแลกเปลี่ยนคาบการสอน

แบบฟอร์ม ประมวลผรายวิชา ปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์ม แผนการสอน ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างแผนการสอน ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ม.1     ม.2      ม.3      ม.4      ม.5     ม.6
.....................................................................................................

ผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ม.1     ม.2      ม.3      ม.4      ม.5     ม.6

สรุปอัตรากำลัง ปี 61
ฟอร์มอัตรากำลัง ปี 61
แบบสรุปรายวิชาที่เปิดสอน 61


ประกาศนักศึกษาวิชาทหาร

ม. ๔ ชาย - หญิง ส่งใบสมัคร รด
ม. ๕ - ๖ ชาย - หญิง ที่เรียน รด. รับเอกสารการรายงานตัว
รับสมัครและรายงานตัว รด. ส่งเอกสาร และรับเอกสาร ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ น.
ที่ห้องสื่อฯ อาคาร ๒ ชั้น ๓

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


กรอบแนวความคิด
SAR
การบูรณาการ
ภาพการปฏิบัติงาน
      

ข่าวประกาศ สำหรับครู และ นักเรียน

ครู

ครู

นักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์นักเรียน

ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน

ผลงานบุคลากร

ผลงานของครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ


กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน "ตะแบกเกมส์" ครั้งที่ 39ข่าวการศึกษา