กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...

นางกรกมล วัฒนวิจารณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

...

นายเพทาย รัตนวิมล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

...

นายวิชรัชต์ นามสีลี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

...

นางสาวณียพรรณ กาญจนะ

นาฏศิลป์
ครู คศ.1
...

นางสาวสุภิญญา แซ่เซียว

ศิลปะ
ครู คศ.1

...

นายธีระศักดิ์ หอมสมบัติ

ศิลปะ
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวจุฑาภรณ์ ฉิมทับ

ศิลปะ
ครูผู้ช่วย

...

นายกิตติพงษ์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี

ดนตรีสากล
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวอรพิชา อรุโณทัย

ทัศนศิลป์
ครูผู้ช่วย

...

น.ส.พิชญาภา มานะะวิริยภาพ

ดนตรีไทย
ครูผู้ช่วย
...

นายปริญา บ่อจักพันธ์

นาฏศิลป์
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวปรียากร โชติพานัส

ศิลปะศึกษา
ครูผู้ช่วย