กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...

นางกรกมล วัฒนวิจารณ์

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

...

นายเพทาย รัตนวิมล

รองหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

...

นายธีระศักดิ์ หอมสมบัติ

ครูศิลปะ

...

นางสาวณียพรรณ กาญจนะ

ครูนาฏศิลป์
...

นางสาวสุภิญญา แซ่เซียว

ครูศิลปะ

...

นางสาวปรียากร โชติพานัส

ครูศิลปะ

...

นางสาวจุฑาภรณ์ ฉิมทับ

ครูศิลปะ

...

นายกิตติพงษ์ ชัยพฤกษ์ชัยศรี

ครูดนตรี

...

นางสาวอรพิชา อรุโณทัย

ครูทัศนศิลป์

...

น.ส.พิชญาภา มานะะวิริยภาพ

ครูดนตรีไทย
...

นายปริญา บ่อจักพันธ์

ครูนาฏศิลป์