กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี...

นายพิชัย เหลืองอรุณ

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

...

นางกัญญา พงศ์จันทรเสถียร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

...

นางวราภรณ์ เนรมิตพานิชย์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
...

นางศรีวรรณ เที่ยงตรง

งานเกษตร
ครู คศ.3

...

นางธัญวลัย เคนแพง

งานธุรกิจ
ครู คศ.3

...

นางสาววนิดา เด็ดดวง

งานธุรกิจ
ครู คศ.3
...

นางสาวกิตติมา อนันต์กีรติการ

งานธุรกิจ
ครู คศ.2

...

นางสาวประทานพร พุทธิวาส

งานเกษตร
ครู คศ.2

...

นายสุชาติ เขียวสอาด

งานธุรกิจ
ครู คศ.1
...

นางสาววรรณพิมล บุนทยะพัธน์

งานคหกรรม
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวจริยา กองคำ

งานช่าง
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวกุหลาบ ข่าขันมะลี

งานธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
...

นางสาววลัยลักษณ์ ภูศรี

งานธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
...

นายทองจันทร์ เติมจิตร

หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์
...

นายพิชัย เหลืองอรุณ

งานคอมพิวเตอร์
ครู คศ.2

...

นายวรพจน์ ดวงงาม

งานคอมพิวเตอร์
ครู คศ.2

...

นางนฤมล นิลพันธ์

งานคอมพิวเตอร์
ครู คศ.2
...

น.ส. กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี

งานคอมพิวเตอร์
ครู คศ1

...

นางสาวจินตนา โฮซิน

งานคอมพิวเตอร์
ครู คศ.1

...

นางสาวสุวรรณา ทัพทวี

งานคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย
...

นางสาวธิดารัตน์ ทิพอุตร

งานคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวสุปราณี ออกช่อ

งานคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย
...

นายธนพงษ์ วงศ์นภาไพศาล

เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย