กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี...

นางวราภรณ์ เนรมิตพานิชย์

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

...

นางกัญญา พงศ์จันทรเสถียร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

...

นายพิชัย เหลืองอรุณ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
...

นางภัษรินทร์ นิธิมหาศาล

งานประดิษฐ์
ครู คศ.2

...

นางศรีวรรณ เที่ยงตรง

งานเกษตร
ครู คศ.3

...

นางธัญวลัย เคนแพง

งานธุรกิจ
ครู คศ.3
...

นางสาววนิดา เด็ดดวง

งานธุรกิจ
ครู คศ.3

...

นางสาวกิตติมา อนันต์กีรติการ

งานธุรกิจ
ครู คศ.2

...

นางสาวประทานพร พุทธิวาส

งานเกษตร
ครู คศ.2
...

นายสุชาติ เขียวสอาด

งานธุรกิจ
ครู คศ.1

...

นางสาววรรณพิมล บุนทยะพัธน์

งานคหกรรม
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวจริยา กองคำ

งานช่าง
ครูผู้ช่วย
...

นางสาวกุหลาบ ข่าขันมะลี

งานธุรกิจ
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวลัยลักษณ์ ภูศรี

งานธุรกิจ
ครูผู้ช่วย
...

นายพิชัย เหลืองอรุณ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์
...

นายทองจันทร์ เติมจิตร

งานคอมพิวเตอร์
ครู คศ.2

...

นายวรพจน์ ดวงงาม

งานคอมพิวเตอร์
ครู คศ.2

...

นางนฤมล นิลพันธ์

งานคอมพิวเตอร์
ครู คศ.2
...

น.ส. กรรฐวรรณ จันทร์เปรมปรี

งานคอมพิวเตอร์
ครู คศ1

...

นางสาวจินตนา โฮซิน

งานคอมพิวเตอร์
ครู คศ.1

...

นางสาวสุวรรณา ทัพทวี

งานคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย
...

นางสาวธิดารัตน์ ทิพอุตร

งานคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวสุปราณี ออกช่อ

งานคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย
...

นายธนพงษ์ วงศ์นภาไพศาล

เจ้าหน้าที่ระบบเครือข่าย