กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...

นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

...

นางชวนพิศ ฟุ้งเกียรติ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
...

นางสาวศุภวรรณ ว่องสิริไพศาล

ภาษาเยอรมัน
ครู คศ.3

...

นางเทวี หาญวิทยากุล

ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.3

...

นางพัทธนันท์ พิรุณ

ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.3
...

นางตรีรัตน์ โพธิสิทธิ์

ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.2

...

นายเจตน์ สง่า

ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.3

...

นางสาวศรินทร์ยา แพรกทอง

ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.1
...

นายฉัตรชัย เหรียญทอง

ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.1

...

นายนนกร มังคละศิริ

ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.1

...

นางสาวสุราลัย เกตุธรรมรัตน์

ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.1
...

นางสาวพรพรรณ พูลเขาล้าน

ภาษาอังกฤษ
ครู คศ.1

...

นางสาวศรัญญา อยู่สุข

ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวกัญญาณัฐ เครือบุตร

ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย
...

นางสาวธวัลรัตน์ ยศเรือง

ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวธิดาทิพย์ ภูนาโคก

ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย

...

นายอิสระพงษ์ เดชวงษา

ภาษาอังกฤษ
ครูผู้ช่วย
...

นางสมศรี บุญญานิตย์

ภาษาอังกฤษ
...

นางสาวศุภวรรณ ว่องสิริไพศาล

ภาษาเยอรมัน
ครู คศ.3
...

นางสาวฉัตราภรณ์ นรสิงห์

ภาษาเยอรมัน
ครูผู้ช่วย
...

นางเพียงกมล จอร์แดน

ภาษาฝรั่งเศส
ครู คศ.1
...

นางสาวณัฐธิณี ประวัง

ภาษาฝรั่งเศส
ครู คศ.1
...

นางนิตย์นาถ ทวีตั๊งตระกูล

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
...

นาวสาวพิรญาณ์ นพรัตน์

ภาษาญี่ปุ่น
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวสุปรียา ฤทธิ์บำรุง

ภาษาญี่ปุ่น
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวธนพร จรจรัญ

ภาษาญี่ปุ่น
ครูผู้ช่วย
...

นางสมฤทัย จิราพงษ์

หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
...

นาวสาวณฐอร จันทศร

ภาษาจีน
ครูผู้ช่วย

...

นางสาววริศรา ตู้จินดา

ภาษาจีน
ครูผู้ช่วย
...

Mr. Huang Zhengrong

ภาษาจีน

...

Ms.Tian Jing

ภาษาจีน