กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...

นางตรีรัตน์ โพธิ์สิทธิ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

...

นายดุสิต วันวัย

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
...

นางสาวญาติกา เอกวัฒนพันธ์

แนะแนว
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวดวงกมล แก้วเชียงทอง

แนะแนว
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวณัฏฐิยา บุญสวน

แนะแนว
ครูผู้ช่วย
...

นางสมพิศ แดงวัง

แนะแนว
ครู คศ.3

...

นางสาวสุริษา สุทธิวรรณ

แนะแนว
ครูผู้ช่วย
...

นางสุลัดดา เฟื่องธนภูมิ

หัวหน้าศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
...

นางสาวชญาภรณ์ สงครามรอด

การศึกษาพิเศษ
ครู คศ.1

...

นางสาวภัทราภรณ์ สุขแก้ว

การศึกษาพิเศษ
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวจุไรรัตน์ แก้วมณี

สังคมศึกษา
ครูผู้ช่วย
...

นางสาวชุลีลักษณ์ พงษาปาน

หัวหน้างานห้องสมุด
...

นางสาววีรวัลย์ สุชล

บรรณารักษ์
...

นายศุภางค์ เรืองศรี

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
...

นางชุลีกร เรืองศรี

งานโสตทัศนศึกษา
ครู คศ.3

...

นางสาวกชแก้ว อาจารีย์

งานโสตทัศนศึกษา
ครผู้ช่วย