กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...

นางตรีรัตน์ โพธิ์สิทธิ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

...

นายดุสิต วันวัย

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
...

นางสาวญาติกา เอกวัฒนพันธ์

แนะแนว

...

นางสาวดวงกมล แก้วเชียงทอง

แนะแนว

...

นางสาวณัฏฐิยา บุญสวน

แนะแนว
...

นางสาวสุริษา สุทธิวรรณ

แนะแนว
...

นางสุลัดดา เฟื่องธนภูมิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านงานการศึกษาพิเศษ
...

นางสาวชญาภรณ์ สงครามรอด

หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม

...

นางสาวภัทราภรณ์ สุขแก้ว

การศึกษาพิเศษ
...

นางสาวชุลีลักษณ์ พงษาปาน

หัวหน้างานห้องสมุด...

นายศุภางค์ เรืองศรี

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
...

นางชุลีกร เรืองศรี

งานโสตทัศนศึกษา

...

นายธงชัย แกละมงคล

งานโสตทัศนศึกษา