กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน...

นางตรีรัตน์ โพธิ์สิทธิ์

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

...

นางสมพิศ แดงวัง

หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
...

นายดุสิต วันวัย

แนะแนว
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวญาติกา เอกวัฒนพันธ์

แนะแนว
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวดวงกมล แก้วเชียงทอง

แนะแนว
ครูผู้ช่วย
...

นางสาวณัฏธิยา บุญสวน

แนะแนว
ครูผู้ช่วย
...

นางสุลัดดา เฟื่องธนภูมิ

หัวหน้าศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม
...

นางสาวชญาภรณ์ สงครามรอด

การศึกษาพิเศษ
ครู คศ.1

...

นางสาวภัทราภรณ์ สุขแก้ว

การศึกษาพิเศษ
ครูผู้ช่วย

...

นางสาวจุไรรัตน์ แก้วมณี

สังคมศึกษา
ครูผู้ช่วย
...

นางสาวชุลีลักษณ์ พงษาปาน

หัวหน้างานห้องสมุด
...

นางสาวมิ่งกมล เอกเพ็ชร์

บรรณารักษ์
ครผู้ช่วย
...

นายศุภางค์ เรืองศรี

หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
...

นางชุลีกร เรืองศรี

งานโสตทัศนศึกษา
ครู คศ.3

...

นางสาวกชแก้ว อาจารีย์

งานโสตทัศนศึกษา
ครผู้ช่วย