กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์...

นางพัชนี แสงประสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

...

นางแสงฤทัย ลี้ภัยเจริญ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์

...

นายโสภณ พวงพันธ์บุตร

รองหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เคมี

...

นางสาวพิมพ์กมน กิจอารีย์โชติ

ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
...

นายสมศักดิ์ พาหะมาก

ครู คศ.3
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

...

นางสาวยุพาพรรณ ระลึก

ครู คศ.3
ชีววิทยา

...

นายศุภมิตร ดีโท

ครู คศ.1
ฟิสิกส์
...

นายธนากร จันทนากร

ครู คศ.2
ชีววิทยา

...

นายภัทรชัย พามงคลเศรษฐี

ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

...

นางสาวอรุณี ปุตุรงค์

ครู คศ.1
ฟิสิกส์
...

นางสาวดลยา สีจันทร์

ครู คศ.1
เคมี

...

นายปรีชา บุญปลอด

ครู คศ.1
ฟิสิกส์

...

นางสาวดาราวรรณ ลิขิต

ครู คศ.1
ชีววิทยา
...

นางสาวขวัญหทัย อ้นฟัก

ครูผู้ช่วย
เคมี

...

นางสาวสุวิมล ประดับสุข

ครู คศ.1
เคมี

...

นางสาวพรรนิภา สีลาโส

ครูผู้ช่วย
ชีววิทยา
...

นางสาวกชวรา ทองปรางค์

ครู คศ.1
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

...

นางสาวรัตนบดี บัวดี

ครูผู้ช่วย
ชีววิทยา

...

นายภูมิพันธ์ ศรีธงชัย

ครูผู้ช่วย
ชีววิทยา
...

นายปรวัฒน์ แสงไชย

ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

...

นายศราวุธ สุดชา

ครูผู้ช่วย
เคมี

...

นางสาววันวิสา แพนพันธุ์อ้วน

ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
...

นายคมสันต์ นิลพันธ์

ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

...

นางสาวชลธิชา บรรดาล

ครูผู้ช่วย
วิทยาศาสตร์ทั่วไป