ฝ่ายบริหารโรงเรียน...
ดร.กิตติศักดิ์ สมพล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

...
นายเจตเจริญ มาสีสุก

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการ
นายนิพนธ์ ศรีเอี่ยม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

...
นายอาทิตย์ ศรีแก้ว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

...
นายพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ