ฝ่ายบริหารโรงเรียน...

นายไชยา กัญญาพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

...

นายอดุลย์ ย่าพรหม

รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ

...

นายอนันต์ วัฒนะวิทย์

รองผู้อำนวยการบริหารงานการเงิน

รองผู้อำนวยการ

ดร.จริยา มหาเทียร

รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป

...

นางสาวสุปราณี​ อุปรา

รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล