ฝ่ายบริหารโรงเรียน...

นางตรีสุคนธ์   จิตต์สงวน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

...

นายอดุลย์ ย่าพรหม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

...

นายอนันต์ วัฒนะวิทย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

...

นายอนันต์ วัฒนะวิทย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

...

นายอนันต์ วัฒนะวิทย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล