ฝ่ายบริหารโรงเรียน...

นายไชยา กัญญาพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

...

ดร.จริยา มหาเทียร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

...

นายอนันต์ วัฒนะวิทย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการ

ดร.จริยา มหาเทียร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

...

นายอนันต์ วัฒนะวิทย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล