ฝ่ายบริหารโรงเรียน...

นายกิตติศักดิ์ สมพล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

...

นายอนันต์ วัฒนะวิทย์

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

รองผู้อำนวยการ

ดร.จริยา มหาเทียร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

...

ดร.วรพล ชาวสูนย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

...

นางอมรา คุ้มจันอัด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิขาการ