ฝ่ายบริหารโรงเรียน...

นายกิตติศักดิ์ สมพล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

...

นางอมรา คุ้มจันอัด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิขาการ

รองผู้อำนวยการ

ดร.จริยา มหาเทียร

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

...

นายพงษ์ธร วชิระปราการพงษ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

...

นางอมรา คุ้มจันอัด

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ