ข้อมูลทั่วไป...

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สีประจำโรงเรียนปณิธานโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียน

“โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความเป็นเลิศในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ และคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของลูกศรีอยุธยา”


พันธกิจ
 • 1. พัฒนางานวิชาการและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล
 • 2. พัฒนางานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 3. พัฒนางานบริหารทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • 4. พัฒนางานงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 5. พัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามอัตลักษณ์ของลูกศรีอยุธยา บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์
 • 1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมที่เน้นประสิทธิผลประสิทธิภาพและคุณภาพ
 • 2. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
 • 3. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • 4. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 • 5. การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น
 • 6. การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
 • 7. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • 8. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
 • 9. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 • 10. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 • 11. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 • 12. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 • 13. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 • 14. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์


ข้อมูลการติดต่อ