ข้อมูลทั่วไป...

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สีประจำโรงเรียนปณิธานโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียน

“โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนานักเรียนและทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของพระราชปณิธานสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า"

“ Sriayudhya School regards good governance in administrate education and develop students to have international competence based on the royal wish of King Rama VI. "

พันธกิจ
 • 1. บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 • 2. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเป็นพลโลกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • 3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและองค์กรภาคีเครือข่ายให้ดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์
 • 1. สถานศึกษามีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 • 2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • 3. สถานศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • 4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน และเอื้อต่อการให้บริการชุมชนโดยรอบ อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 • 6. นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพในระดับเป็นเลิศ
 • 7. นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นพลโลกที่ดี
 • 8. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • 9. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และสามารถใช้้ภาษาอังกฤษและ/หรือ ภาษาต่างประเทศที่สองในการสื่อสาร
 • 10. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนพัฒนาตนเอง ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • 11. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคิด STEAM Education
 • 12. ครูจัดทำวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • 13. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากร
 • 14. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว
 • 15. สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายต่อการจัดการศึกษากลยุทธ์

กลยุทธ์
 • 1. การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 • 2. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
 • 3. การบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4. การจัดสภาพแวดล้อมให้ "น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน"
 • 5. นักเรียนเก่ง ดี มีสุข
 • 6. วิชาการเด่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพเป็นเลิศ
 • 7. ศ.อ.ก้าวสู่ความเป็นพลโลก
 • 8. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • 9. Child-centered and Multilingual School
 • 10. ตามรอยพระราชปณิธานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • 11. STEAM Education
 • 12. หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม
 • 13. ครูมืออาชีพ
 • 14. ครูยุคใหม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • 15. ประสานพลังเพื่อพัฒนาการศึกษา

โครงการหลัก
 • 1. โครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
 • 2. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 • 3. โครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ "น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน"
 • 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน เก่ง ดี มีสุข
 • 6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพ
 • 7. โครงการพัฒนาลูก ศ.อ. ก้าวสู่ความเป็นพลโลก
 • 8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 • 9. โครงการพัฒนา ศ.อ. สู่ Child-centered and Multilingual School
 • 10. โครงการตามรอยพระราชปณิธานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 • 11. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้วย STEAM Education
 • 12. โครงการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • 13. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มือวิชาชีพ
 • 14. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 • 15. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย

ข้อมูลการติดต่อ