ชื่อครู นายชาญวิทย์ เศรษฐพานิชผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีสอนของไพรีและไคเรน เรื่องระบบจานวนจริง