ชื่อครู นางสาวเกวลิน แววสง่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ผลงานที่จัดทำ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI
                      เรื่องเส้นขนาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI