ชื่อครู นางสาวผกาทิพย์ รันสูงเนิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ผลงานที่จัดทำ การพัฒนาชุดการเรียนแบบสืบเสาะตามแนววัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E
                     วิชา ค 21101 คณิตศาสตร์ 1 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อการพัฒนาชุดการเรียนแบบสืบเสาะตามแนววัฏจักรการเรียนรู้แบบ 5E ฯ