ชื่อครู นางนฤมล นิลพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลงานที่จัดทำรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน แบบย้อนกลับ ( Backwoard Design )
                    บนพื้นฐานกระบวนการ PDCA วิชา 20201 ตารางและการคำนวณ เรื่องการใช้โปรแกรมตารางฯ