ชื่อครู นางแสงฤทัย ลี้ภัยเจริญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ว30203 ฟิสิกส์ 3
                    เรื่อง โมเมนตัมและการชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5