ชื่อครู นายชัชวาลย์ พฤกษ์พงศ์พันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รายงานผล การใช้สื่ออุปกรณ์แท่นฝึกเลี้ยงลูกบาสเกตบอล (Dribble Stick) ที่มีต่อทักษะการ เลี้ยงลูกบาสเกตบอลต่่า และเลี้ยงลูกบาสเกตบอลสูง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา (บาสเกตบอล)