ชื่อครู นางสาวสุธารส วรนาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายงานผล การพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วรรณศิลป์ของวรรณคดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6