ชื่อครู นางสาวจินตนา โฮชิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายงานผลการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ รายวิชา ง20203 การเขียนเว็บเพจเพื่อพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3