ชื่อครู นางพราว จริยาคุณาพร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2