วิสัยทัศน์โรงเรียน...

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ล้ำเลิศ ด้านภาษาและวิชาการสู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี จรรโลงความเป็นไทย ใส่ใจรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในฐานะพลเมืองและพลโลก

พันธกิจ

1. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับการจัดการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
          2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งด้านความรู้ และทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย และการจัดกระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม การบูรณาการเกี่ยวกับตนเอง สังคม และสังคมโลก โดยให้องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวกับโรงเรียนมีส่วนร่วม
          3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
          4. ส่งเสริมการฝึกทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ให้คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้


ตราประจำโรงเรียน

ปณิธานโรงเรียน

ปรัชญา

เอกลักษณ์

อัตลักษณ์

คำขวัญ

สีประจำโรงเรียน


ดอกไม้ประจำโรงเรียน


ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์รวมจิตใจ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานหน้าอาคารศรีอยุธยา สร้างขึ้นอันเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมงคลนาม“ศรีอยุธยา” พระนามแฝงในพระองค์ โดยกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เป็นวันปฐมกฤษ์ในการสมทบทุนจัดสร้าง ได้ดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม มาประดิษฐาน ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2542

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2543 เวลา 16.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นตระแบกต้นไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน
...

ศูนย์รวมจิตใจเพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชศรีอยุธยา
ผู้แต่ง ศิริกุล เลือดหักรบ

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานหน้าอาคารศรีอยุธยา สร้างขึ้นอันเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมงคลนาม“ศรีอยุธยา” พระนามแฝงในพระองค์ โดยกำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เป็นวันปฐมกฤษ์ในการสมทบทุนจัดสร้าง ได้ดำเนินการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จากสถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม มาประดิษฐาน ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2542

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2543 เวลา 16.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นตระแบกต้นไม้สัญลักษณ์ของโรงเรียน