Menu

ยินดีตอนรับ

ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ

แจ้งความประสงค์เข้าเรียนห้องเรียนนำร่องภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใน วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและผู้ปกครอง กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ


เอกสารการมอบตัวนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม. 4

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563ดาวน์โหลดแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (หนังสือจาก สพฐ.)

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

รับสมัครนักเรียน 63

แนวทางการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563
  • 1. รับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563
  • 2. ดาวน์โหลดประกาศการรับสมัครและใบสมัคร พร้อมศึกษารายละเอียดการรับสมัครให้เรียบร้อย
  • 3. กรอกข้อมูลในใบสมัครและติดรูปถ่าย พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้สมัครให้เรียบร้อย
  • 4. การสมัครมี 3 ช่องทาง ให้เลือกสมัครได้เพียง 1 ช่องทาง เท่านั้น
  • 5. กรณีเลือกช่องทางนำส่งซองเอกสารการสมัครที่โรงเรียน ให้ปิดผนึกพร้อมจ่าหน้าซองจากบ้านให้เรียบร้อย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอน และวิธีการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ชื่อไฟล์เอกสาร ม. 1 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดการประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ดาวน์โหลด
File

ช่องทางการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 3 ช่องทาง

1 สมัครผ่าน E-mail ของโรงเรียน (sriayudhya_sa@sriayudhya.ac.th หรือ sa.apply63@gmail.com)

2 สมัครออนไลน์ผ่าน Google Form ของโรงเรียน (https://sites.google.com/sriayudhya.ac.th/admissionssa2563/home)

M.1

รับสมัครนักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ

รับสมัครนักเรียน ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ

รับสมัครนักเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ

รับสมัครนักเรียน ม.1 เงื่อนไขพิเศษ

3 นำส่งซองเอกสารการสมัครที่บรรจุใบสมัครพร้อมหลักฐาน ลงในตู้รับซองเอกสาร ณ อาคารศรีอยุธยา (อาคาร 2) ชั้น 1ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ ขั้นตอน และวิธีการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อไฟล์เอกสาร ม. 4 ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด
File

ช่องทางการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด 3 ช่องทาง

1 สมัครผ่าน E-mail ของโรงเรียน (sriayudhya_sa@sriayudhya.ac.th หรือ sa.apply63@gmail.com)

2 สมัครออนไลน์ผ่าน Google Form ของโรงเรียน (https://sites.google.com/sriayudhya.ac.th/admissionssa2563/home)

M.1

รับสมัครนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

3 นำส่งซองเอกสารการสมัครที่บรรจุใบสมัครพร้อมหลักฐาน ลงในตู้รับซองเอกสาร ณ อาคารศรีอยุธยา (อาคาร 2) ชั้น 1


รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4