วันเดือนปี
ที่รับสมัคร

แผน

การรับ

จำนวนผู้สมัครรายวัน (แยกตามทะเบียนบ้าน) จำนวนผู้สมัครรายวัน (แยกตามประเภท) รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
ในเขตพื้นที่
บริการ
นอกเขตพื้นที่
บริการ
ต่างจังหวัด เงื่อนไขพิเศษ ความสามารถพิเศษ
สอบคัดเลือก
ในเขตพื้นที่บริการ
สอบคัดเลือก
นอกเขตพื้นที่บริการ
สอบคัดเลือก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  
3 พ.ค. 63 450 40 36 76 7 6 13 5 6 11 0 1 1 0 0 0 40 36 76 12 12 24 52 48 100  
4 พ.ค. 63 29 29 58 3 6 9 9 13 22 0 0 0 0 3 3 29 29 58 12 19 31 41 48 89  
5 พ.ค. 63 37 38 75 9 6 15 10 11 21 0 0 0 0 3 3 37 38 78 19 17 36 56 55 111  
6 พ.ค. 63 23 23 46 5 7 12 8 5 13 0 2 2 0 1 1 23 23 46 13 12 25 36 35 71  
7 พ.ค. 63 12 16 28 4 5 9 6 6 12 0 0 0 0 1 1 12 16 28 10 11 21 22 27 49  
8 พ.ค. 63 14 11 25 8 7 15 2 3 5 0 0 0 0 1 1 14 11 25 10 10 20 24 21 45  
9 พ.ค. 63 14 5 19 4 1 5 2 6 8 0 0 0 0 1 1 14 5 19 6 7 13 20 12 32  
10 พ.ค. 63 2 6 8 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 6 8 1 4 5 3 10 13  
11 พ.ค. 63 7 8 15 1 0 1 2 6 8 0 0 0 0 1 1 7 8 15 3 6 9 10 14 24  
12 พ.ค. 63 11 10 21 7 4 11 4 6 10 0 0 0 0 0 0 11 10 21 11 10 21 22 20 42  
รวม 450187 179 366 47 48 95 52 63 115 0 3 3 0 11 11 187 179 366 99 111 210 286 290 576  
รับจริง                                                 450