วันเดือนปี
ที่รับสมัคร

แผน

การรับ

464

จำนวนผู้สมัครรายวัน (แยกตามทะเบียนบ้าน) เงื่อนไขพิเศษ รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
ม. 3
โรงเรียนเดิม
โรงเรียนอื่น
ภายในจังหวัด
ต่างจังหวัด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  
3 พ.ค. 63 31 0 3 3 1 2 3 1 1 2 0 0 0 2 6 8  
4 พ.ค. 63 5 1 6 2 3 5 0 1 1 0 0 0 7 5 12  
5 พ.ค. 63 4 5 9 3 2 5 1 0 1 0 0 0 8 7 15  
6 พ.ค. 63 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 4  
7 พ.ค. 63 3 3 6 2 5 7 0 2 2 0 0 0 5 10 15  
8 พ.ค. 63 2 3 5 3 1 4 1 0 1 0 0 0 6 4 10  
9 พ.ค. 63 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 5 5  
10 พ.ค. 63 4 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 5  
11 พ.ค. 63 3 2 5 1 1 2 1 1 2 0 0 0 5 4 9  
12 พ.ค. 63 4 4 8 3 5 8 2 2 4 0 0 0 9 11 20  
รวม 49526 22 48 16 20 36 7 12 19 0 0 0 49 54 103  
รับจริง