วันเดือนปี
ที่รับสมัคร

แผน

การรับ

จำนวนผู้สมัครรายวัน (แยกตามทะเบียนบ้าน) จำนวนผู้สมัครรายวัน (แยกตามประเภท) รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
เขตพื้นที่
บริการ
นอกเขตพื้นที่
บริการ
ต่างจังหวัด เงื่อนไขพิเศษ ความสามารถพิเศษ ในเขตพื้นที่บริการ
สอบคัดเลือก
นอกเขตพื้นที่บริการ
สอบคัดเลือก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  
24 เม.ย. 64 440 41 55 96 15 18 33 10 21 31 2 0 2 3 1 4 41 55 96 25 39 64 66 94 160
25 เม.ย. 64 44 51 95 19 15 34 12 22 34 0 1 1 1 2 3 44 51 95 31 37 68 75 88 163  
26 เม.ย. 64 28 43 71 14 13 27 10 9 19 0 0 0 4 1 5 28 43 71 24 22 46 52 65 117  
27 เม.ย. 64 17 29 46 10 12 22 6 6 12 1 3 4 0 4 4 17 29 46 16 18 34 33 47 80  
28 เม.ย. 64 19 16 35 8 11 19 1 5 6 1 0 1 0 0 0 19 16 35 9 16 25 28 32 60  
รวม 440 149 194 343 66 69 135 39 63 102 4 4 8 8 8 16 149 194 343 105 132 237 254 326 580  
รับจริง