วันเดือนปีที่รับสมัคร แผนการรับ จำนวนผู้สมัครรายวัน (แยกตามทะเบียนบ้าน) รวม หมายเหตุ
ม.3 โรงเรียนเดิม โรงเรียนอื่น ต่างจังหวัด เงื่อนไขพิเศษ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  
24 เม.ย. 64 50 2 2 4 7 12 19 0 3 3 0 0 0 9 17 26
25 เม.ย. 64 0 1 1 4 3 7 0 2 2 0 0 0 4 6 10  
26 เม.ย. 64 2 2 4 7 5 12 0 2 2 0 0 0 9 9 18  
27 เม.ย. 64 2 1 3 1 4 5 0 6 6 0 0 0 3 11 14  
28 เม.ย. 64 0 5 5 5 5 10 0 0 0 0 0 5 10 15  
รวม 50 6 11 17 24 29 53 0 13 13 0 0 0 30 53 83  
รับจริง