วันเดือนปี
ที่รับสมัคร
แผนการรับ จำนวนผู้สมัครรายวัน ห้องเรียนพิเศษ รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
รายชื่อผู้สมัคร
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
19 มี.ค. 64 72 8 11 19 2 6 8 10 17 27 รายชื่อผู้สมัคร (pdf)
20 มี.ค. 64 5 9 14 7 2 9 12 11 23 Gifted IEP
21 มี.ค. 64 2 9 11 2 4 6 4 13 17 Gifted IEP
22 มี.ค. 64 8 13 21 1 10 11 9 23 32 Gifted IEP
23 มี.ค. 64 12 19 31 8 24 32 20 43 63 Gifted IEP
รวม 72 35 61 96 20
46 66 55 107 162  
รับจริง 72