วันเดือนปี
ที่รับสมัคร
แผนการรับ จำนวนผู้สมัครรายวัน ห้องเรียนพิเศษ หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
ชาย หญิง รวม
19 มี.ค. 64 36 2 0 2 รายชื่อผู้สมัคร
20 มี.ค. 64 0 2 2 รายชื่อผู้สมัคร
21 มี.ค. 64 1 2 3 รายชื่อผู้สมัคร
22 มี.ค. 64 1 4 5 รายชื่อผู้สมัคร
23 มี.ค. 64 2 4 6
รายชื่อผู้สมัคร
รวม 36 6 12 18  
รับจริง 36