โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

เปิดรับสมัครนักเรียน

ห้องเรียน พิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับข้อมูลรายละเอียดการประกาศรับนักเรียนและใบสมัคร ให้คลิกปุ่มข้างล่าง

ห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียน ปกติ

ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565

สำหรับข้อมูลรายละเอียดการประกาศรับนักเรียนและใบสมัคร ให้คลิกปุ่มข้างล่าง

ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียน ม.3 เดิมต่อ ม.4

ห้องเรียน ม.3 เดิม ต่อ ม.4

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.3 เดิมต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)ปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ห้องเรียน ม.3 เดิม