×
  • 497 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • 0-2245-1717

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน


M1 4

รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียน ปกติ

รายละเอียดการรับสมัคร


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รับสมัครจำนวน 440 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รับสมัครจำนวน 50 คน

ช่องทางและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4


ช่องทางที่ 1 Application Line

Application Line

Line ID : sriayudhya65

เข้า Application Line ของโรงเรียน โดยผู้สมัครสแกนคิวอาร์โค้ด (QR CODE) หรือใส่ LINE ID : sriayudhya65 เพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์การรับนักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ ของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่กำหนด.

Link Line ID

ช่องทางที่ 2 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ [Google Forms]

ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Google Forms ม.1

ช่องทางที่ 2 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน (ผู้สมัครต้องมี E-mail ของ Gmail.com)

Link Google Froms

ช้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Google Forms ม.4

ช่องทางที่ 2 การสมัครผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน (ผู้สมัครต้องมี E-mail ของ Gmail.com)

Link Google Froms

ช่องทางที่ 3 การสมัครโดยนำส่งซองเอกสารปิดผนึกที่บรรจุใบสมัครพร้อมเอกสาร

room-img
  • ซ่องส่งเอกสาร|ปิดผนึก

นำส่งซองเอกสาร

ทั้ง ม.1 และ ม.4

ช่องทางที่ 3 การสมัครโดยนำส่งซองเอกสารปิดผนึกที่บรรจุใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานลงในตู้รับซองเอกสาร ณ อาคาร 2 ชั้น 1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ติดต่อสอบถาม


497 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1717

information@sriayudhya.ac.th