×
  • 497 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • 0-2245-1717

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน


M1 4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


เรื่อง แนวปฏิบัติการมอบตัว นักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (GIFTED) ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ : IEP) ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (GIFTED) ปีการศึกษา 2565


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 2565


เรื่อง แนวปฏิบัติการรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (GIFTED)และด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ : Intensive English Program : IEP


เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (GIFTED) ปีการศึกษา 2565


เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีสำรองการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (GIFTED) ปีการศึกษา 2565


เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ : Intensive English Program : IEP) ปีการศึกษา 2565


เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีสำรองการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ : Intensive English Program : IEP) ปีการศึกษา 2565

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ภาษาต่างประเทศ IEP


ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
รายละเอียดการรับสมัคร


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Intensive English Program

  • ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  • รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
  • รับจำนวน 36 คน

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ติดต่อสอบถาม


497 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

0-2245-1717

information@sriayudhya.ac.th