รับสมัครนักเรียน ม. 3 เดิมต่อ ม. 4 ห้องเรียนปกติ 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ