ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนปกติ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนปกติ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

เปิด

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนปกติ

รายละเอียดการรับสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนปกติ

รับจำนวน 440 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนปกติ

รับสมัครจำนวน 45 คน

© SRIAYDUHYA, All Right Reserved.
รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566