ห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP, GIFTED)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (GIFTED)

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วันเดือนปี
ที่รับสมัคร
แผนการรับ จำนวนผู้สมัครรายวัน ห้องเรียนพิเศษ 2566 รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
14 ก.พ. 66 72 3 4 7 4 8 12 7 12 19  
15 ก.พ. 66 4 8 12 6 4 10 10 12 22  
16 ก.พ. 66 12 6 18 3 6 9 15 12 27  
17 ก.พ. 66 7 13 20 6 13 19 13 26 39  
18 ก.พ. 66 17 21 38 12 8 20 29 29 58  
รวม 43 52 95 31 39 70 74 91 165  
รับจริง 72                    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วันเดือนปี
ที่รับสมัคร
แผนการรับ จำนวนผู้สมัครรายวัน ห้องเรียนพิเศษ หมายเหตุ

 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
ชาย หญิง รวม
14 ก.พ. 66 36 3 1 4  
15 ก.พ. 66 6 5 11  
16 ก.พ. 66 7 13 20  
17 ก.พ. 66 13 15 28  
18 ก.พ. 66 5 4 9  
รวม 34 38 72  
รับจริง 36        

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

เปิด

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ : Intensive English Program : IEP)

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (GIFTED)

รายละเอียดการรับสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)

รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (GIFTED)

รับจำนวน 36 คน

© SRIAYDUHYA, All Right Reserved.
รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566