วันเดือนปี
ที่รับสมัคร
แผน
การรับ
จำนวนผู้สมัครรายวัน (แยกตามทะเบียนบ้าน) จำนวนผู้สมัครรายวัน (แยกตามประเภท) รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
ในเขตพื้นที่
บริการ
นอกเขตพื้นที่
บริการ
ต่างจังหวัด เงื่อนไขพิเศษ ในเขตพื้นที่บริการ
สอบคัดเลือก
นอกเขตพื้นที่บริการ
สอบคัดเลือก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  
11 มี.ค. 66 440 61 83 143 16 28 44 16 27 43 6 4 10 60 83 143 32 55 87 92 138 230  
12 มี.ค. 66 35 55 90 9 10 19 11 11 22 3 0 3 35 55 90 20 21 41 55 76 131  
13 มี.ค. 66 31 21 52 5 6 11 6 4 10 1 1 2 31 21 52 11 10 21 42 31 73  
14 มี.ค. 66 10 19 29 5 5 10 6 6 12 0 2 2 10 19 29 11 11 22 21 30 51  
15 มี.ค. 66 13 9 22 3 6 9 3 4 7 2 1 3 13 9 22 6 10 16 19 19 38  
รวม 440 149 187 336 38 55 93 42 52 94 12 8 20 149 187 336 80 107 187 229 294 523  
รับจริง                         25     249     166     440