วันเดือนปีที่รับสมัคร แผนการรับ จำนวนผู้สมัครรายวัน (แยกตามทะเบียนบ้าน) รวม หมายเหตุ
ม.3 โรงเรียนเดิม โรงเรียนอื่น ต่างจังหวัด เงื่อนไขพิเศษ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  
11 มี.ค. 66 45 6 2 8 12 11 23 2 13 15 1 2 3 20 26 46  
12 มี.ค. 66 4 2 6 7 9 16 3 5 8 0 0 0 14 16 30  
13 มี.ค. 66 5 4 9 4 9 13 1 3 4 0 0 0 10 16 26  
14 มี.ค. 66 8 1 9 6 6 12 3 1 4 1 1 2 17 8 25  
15 มี.ค. 66 10 5 15 8 7 15 1 2 3 0 0 0 19 14 33  
รวม 45 33 14 47 37 42 79 10 24 34 3 3 6 80 80 160
รับจริง                       10     45