ห้องเรียนปกติ

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
profile

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียน ม.1 (พร้อมรหัสและห้องเรียน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน

เปิด

รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภทห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทห้องเรียนปกติ

รายละเอียดการรับสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนปกติ

รับจำนวน 440 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนปกติ

รับสมัครจำนวน 45 คน

© SRIAYDUHYA, All Right Reserved.
รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567