ห้องเรียนพิเศษ
ศรีอยุธยา Logo

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

รับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (IEP, GIFTED)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (GIFTED)
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลด รายชื่อ ม.1 (IEP) บัญชีสำรอง ม.1 (IEP)

ดาวน์โหลด รายชื่อ ม.1 (GIFTED) บัญชีสำรอง ม.1 (GIFTED)

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)

รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (GIFTED)

รับจำนวน 36 คน

รายงานสถิติการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2567

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วันเดือนปี
ที่รับสมัคร
แผนการรับ จำนวนผู้สมัครรายวัน ห้องเรียนพิเศษ 2567 รวมทั้งสิ้น หมายเหตุ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
10 ก.พ. 67 72 10 15 25 6 6 12 16 21 37  
11 ก.พ. 67 16 25 41 16 14 30 32 39 71  
12 ก.พ. 67 7 4 11 6 6 12 13 10 23  
13 ก.พ. 67 7 12 19 0 10 10 7 22 29  
14 ก.พ. 67 11 10 21 6 12 18 17 22 39  
รวม 51 66 117 34 48 82 85 114 199  
รับจริง 72                    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วันเดือนปี
ที่รับสมัคร
แผนการรับ จำนวนผู้สมัครรายวัน ห้องเรียนพิเศษ หมายเหตุ

 

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
ชาย หญิง รวม
10 ก.พ. 67 36 2 7 9  
11 ก.พ. 67 5 2 7  
12 ก.พ. 67 5 11 16  
13 ก.พ. 67 6 8 14  
14 ก.พ. 67 6 20 26  
รวม 24 48 72  
รับจริง 36        

กำหนดการรับสมัครนักเรียน

ม.1

GIFTED วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
IEP ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

การรับใบสมัคร

การรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 -14 กุมภาพันธ์ 2567 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1

ม.4

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (GIFTED)

การรับใบสมัคร

การรับใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 -14 กุมภาพันธ์ 2567 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1

รายละเอียดการรับสมัคร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

INTENSIVE ENGLISH PROGRAM

รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (GIFTED)

รับจำนวน 36 คน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (GIFTED)

รับจำนวน 36 คน

© SRIAYDUHYA SCHOOL
รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567