สำนักงาน...

นางสาวสาโรจ ชัยศรี

พนักงานราชการ ( การเงิน )

...

นางสมศรี บุญญานิตย์

พนักงานราชการ ( ภาษาอังกฤษ )

...

นางสาวพันทิพา ฉันทกุล

วิชาการ

...

นางสาวอัมพวัน รงค์ทอง

สารบรรณ 
...

นางสาวปัญจรีย์ ศิริทอง

การเงิน

...

นางสุรีย์พรรณ สาลี

งานพัสดุ

...

นางสาวเปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข

งานพัสดุ
...

นายธนพงษ์ วงศ์ธนาไพศาล

ระบบเครือข่าย

...

นางสาวเสาวณีย์ พันธภาพ

งานกิจการนักเรียน

...

นางสาวนัชชา มานะเกียรติ

เจ้าหน้าที่งานบุคคล...

นางสาววราทิพย์ แก้วทองมี

วิชาการ

...

น.ส.ณัฐฐยา ทวีอัครพัชร์

เจ้าหน้าที่งานพยาบาล

...

นายสหรัฐ กันยะมี

เจ้าหน้าที่งานพยาบาล