สำนักงาน...

นางสาวสาโรจ ชัยศรี

พนักงานราชการ ( การเงิน )

...

นางสมศรี บุญญานิตย์

พนักงานราชการ ( ภาษาอังกฤษ )

...

นางสาวพันทิพา ฉันทกุล

กลุ่มบริหารวิชาการ

...

นางสาวอัมพวัน รงค์ทอง

ประชาสัมพันธ์
...

นางสาวปัญจรีย์ ศิริทอง

การเงิน

...

นางอุไร คุณาชล

พัสดุ

...

ครูฉัตรลักษณ์ สง่ากุลพิพัฒน์

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
...

นางสุรีย์พรรณ สาลี

พัสดุ

...

นายธนพงษ์ วงศ์ธนาไพศาล

ระบบเครือข่าย

...

นางสาวเปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข

งานพยาบาล
...

นางสาววีรวัลย์ สุชล

สำนักงานผู้อำนวยการ

...

นายธนาพิสิษฐ์ เมืองโคตร์

กลุ่มบริหารบุคคล

...

นายสมยศ วงศ์คูณ

งานกิจการนักเรียน
...

นางสาวทัศนีย์ โททอง

งานสารบรรณ

...

นางสาววรรณิภา คำโล่ห์

งานพยาบาล