สำนักงาน...

นางสาวสาโรจ ชัยศรี

พนักงานราชการ ( การเงิน )

...

นางสมศรี บุญญานิตย์

พนักงานราชการ ( ภาษาอังกฤษ )

...

นางสาวพันทิพา ฉันทกุล

กลุ่มบริหารวิชาการ

...

นางสาวอัมพวัน รงค์ทอง

สารบรรณ 
...

นางสาวปัญจรีย์ ศิริทอง

การเงิน

...

นางสุรีย์พรรณ สาลี

พัสดุ

...

นายธนพงษ์ วงศ์ธนาไพศาล

ระบบเครือข่าย
...

นางสาวเปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข

งานพยาบาล

...

นายสมยศ วงศ์คูณ

งานกิจการนักเรียน

...

นายวัชรวิทย์ สูงนารถ

ครูอัตราจ้าง...

นางสาวปริชาติ ตยาคีพรรค

เจ้าหน้าที่พัสดุ

...

นางสาวนัชชา มานะเกียรติ

เจ้าหน้าที่งานบุคคล