สำนักงาน...

นางสาวสาโรจ ชัยศรี

พนักงานราชการ ( การเงิน )

...

นางสาวปัญจรีย์ ศิริทอง

การเงิน

...

นางสาวพันทิพา ฉันทกุล

วิชาการ

...

นางสาวอัมพวัน รงค์ทอง

สารบรรณ

...

นางสุรีย์พรรณ สาลี

งานพัสดุ

...

น.ส.เปรมศิริ เทพาวัฒนาสุข

งานพัสดุ

...

นายธนพงษ์ วงศ์ธนาไพศาล

ศูนย์คอมพิวเตอร์

...

นางสาวนัชชา มานะเกียรติ

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

...

นางสาววราทิพย์ แก้วทองมี

วิชาการ

...

นางสาวปรียานุช อินทรโชติ

สำนักอำนวยการ

...

นายพีรวัส วังศรี

กิจการนักเรียน

...

นายศุภวิชญ์ ท้วมเพชร

งานอนามัย

...

น.ส.กัญจนาพร อัศวิชชกำจาย

งานอนามัย