นักการ แม่บ้าน...

นายชัยณรงค์ สมบัติ

หัวหน้านักการ

ช่างปูน

...

นายสง่า รงค์ทอง

ช่างปูน

...

นายสุนทร รงค์ทอง

ช่างไม้

...

นายละใม เปลี่ยนประเสริฐ

ช่างสี
...

นายเสกสันต์ อยู่ชมสุข

ช่างไฟฟ้า

...

นายแพรว คำทอง

ช่างไฟฟ้า

...

นายพรพิรุณ ชมจันทร์

พนักงานขับรถ
...

นายประสิทธิ์ วงศ์เนตร

พนักงานขับรถ
...

นางทองดี ภูพิลม

แม่บ้าน

...

นางประรัฐดา วงศ์ศิริ

แม่บ้าน

...

นางนิตยา แสงงาม

แม่บ้าน
...

นางฟองจันทร์ ตีทอง

แม่บ้าน

...

นางสุภาภรณ์ บำรุงภักดี

แม่บ้าน